Мультимедійний навчальний курсі

Модуль 1. Ключові ідеї і засадничі принципи

1.1 Що таке безпечна і дружня до дитини школа [1]

Зміст

[1] Надалі термін «школа» означає освітній заклад дошкільної, загальної середньої або професійної освіти

Безпечна і дружня до дитини школа

Цілі безпечної і дружньої до дитини школи

 

 

 

Безпечні і дружні до дитини школи покликані допомогти учням у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти.

 

Безпечна і дружня до дитини школа

 

Забезпечена хорошими санітарними умовами: свіжою питною водою, чистими і теплими туалетами, доступним і корисним харчуванням тощо.

Надає рівні можливості для всіх — сприймає всіх дітей однаково, незалежно від їхньої статі, соціального статусу, культурного походження, віросповідання або стану здоров’я.

Забезпечує якісну освіту — розширює горизонти навчання дитини, розвиває навички та вміння в усіх сферах навчання, забезпечує навчальним планом і програмами відповідно до віку, враховує індивідуальні особливості учнів, різні стилі навчання, підтримує активне навчання і критичне мислення, знайомить дітей з інформаційними технологіями, розвиває навчання життєвих навичок із професійними, компетентними і вмотивованими вчителями.

Захищає і піклується — враховує інтереси учнів, оберігає їх від ризикованої поведінки, захищає від надзвичайних ситуацій природного, техногенного або соціального походження.

Залучає учнів, сім’ї та місцеві громади — цінує і стимулює участь батьківських комітетів та шкільного самоврядування в плануванні шкільних заходів; надає освітні послуги дорослому населенню, є освітнім центром громади.

 

Цілі безпечної і дружньої до дитини школи

 

Подарувати учням особливий час і місце в школі. Запрошуючи дітей сісти в коло й обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах світу — організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи проблеми і вислухати думки інших.

Допомогти дітям відчути єднання з групою. Багатьом підліткам важко зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може підштовхнути їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, насилля, інші протиправні дії.

Дати дітям точку опори. Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і створених ними самими проблем.

Навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду. Розвиваючи в учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх усебічно аналізувати ситуації, зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.

Навчити дітей протистояти соціальному тиску. Тренуючи навички відмови, ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми.

Навчити дітей долати стреси. В умовах інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.

Показати дітям, як можна жити у світі без насилля. Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв’язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.

Вселити у дітей надію. Розвиваючи у них навички самооцінки, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив.

 

 

Список використаних джерел

 1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
 2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р.
 3. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
 4. Воронцова Т. В. Основи здоров’я. 5 клас: Посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. — К.: Алатон, 2013. — 260 с. — Режим доступу: http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf.

1.2 Конвенція прав дитини – фундамент БДДШ

Зміст

 

Конвенція про права дитини містить заклик до всіх держав уживати рішучих заходів щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образи, зловживання, відсутності піклування, гарантувати людську гідність, забезпечувати право на максимально можливу турботу про здоров’я.

 

Конвенція про права дитини:

право на сприятливе для здоров'я, безпечне і захисне середовище

Стаття 2 Освіта повинна надаватися без будь-якої дискримінації.
Стаття 19

Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного або психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.
Заходи захисту включають попередження і виявлення, повідомлення, передачу на розгляд, розслідування, лікування та наступні заходи в зв'язку з випадками жорстокого поводження з дитиною.

Стаття 24

Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та вживають необхідних заходів для забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони здоров'я всіх дітей, боротьби з хворобами і недоїданням, надання достатньої кількості поживного продовольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища, забезпечення обізнаності батьків і дітей щодо здоров'я і харчування дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань.

Стаття 28

Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини.

Стаття 29

Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

 • розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;
 • виховання поваги до прав людини і основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй; 
 • підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з числа корінного населення;
 • виховання поваги до навколишньої природи.
Стаття 37

Держави-учасниці забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання.

 

У доброзичливих до дитини школах ці принципи і стандарти повинні впроваджуватися при формуванні освітнього середовища, в якому діти не відчувають страху і неспокою, не наражаються на небезпеку і ризик захворювання, захищені від експлуатації, їм не завдається шкода і не наносяться образи. Таке освітнє середовище передбачає надання на базі шкіл послуг щодо охорони здоров'я, належного харчування, водопостачання та санітарії.

 

Список використаних джерел

 1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
 2. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html

1.3 Як поєднуються концепції НУШ і БДДШ

Зміст

 

Концепція Нової української школи (НУШ) ґрунтується на шести принципах:

 

1. Презумпція талановитості дитини

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

2. Цінність дитинства

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.

3. Радість пізнання

Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності.

4. Розвиток особистості

Замість навченої безпорадності — плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/вчительки сприятиме розвитку у дітей самоповаги та впевненості у собі.

5. Здоров’я

Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

6. Безпека

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

Концепція «Безпечна і дружня до дитини школа» реалізує всі принципи НУШ з наголосом на таких питаннях:

 

 1. Навчання учнів на засадах розвитку життєвих навичок (компетентнісного підходу).
 2. Підготовка педагогічних працівників з важливих питань БДДШ.
 3. Створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.
 4. Ефективне самоврядування: планування, управління, участь і партнерство.

 

 

1.4 Світовий досвід, на якому базується модель БДДШ

Зміст

 

Концептуальну рамку «Безпечна і дружня до дитини школа» вбирає елементи найвідоміших у світі моделей шкіл, як-от: «Безпечна школа», «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах», «Школа сприяння здоров’ю», «Школа, дружня до дітей», «Індекс здоров’я» тощо.

 

Модель «Безпечна школа»

«Безпечна школа» — це навчальний заклад, який забезпечує захист від насильства, образ, зловживань та експлуатації учнів, персоналу школи, зокрема вчителів.

Під безпекою розуміють захист від багатьох конкретних загроз, як-от: дитячої праці, торгівлі людьми, тортур, тілесних покарань, знущань, сексуальних домагань, зловживань та експлуатації, вербування до збройних сил, збройного нападу та стихійних лих.

 

Модель «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах»

Базується на чотирьох програмних принципах:

 • політика рівного доступу до охорони здоров’я в школах;
 • безпечне освітнє середовище;
 • освіта у сфері здоров'я на засадах розвитку навичок;
 • послуги в галузі охорони здоров’я та харчування в школах.

 

Модель «Школа сприяння здоров'ю»

 • Забезпечує у навчальних закладах умови для роботи і навчання шляхом благоустрою шкільних приміщень, ігрових майданчиків та їдалень, вжиття належних заходів безпеки тощо.
 • Заохочує до формування здорового способу життя та пропонує учням і шкільному персоналу можливості для оздоровлення.
 • Надає можливості всім учням якнайповніше розкрити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал, а також сприяє формуванню у них почуття впевненості в собі.
 • Сприяє формуванню здорових стосунків між вчителями і учнями, між самими учнями, а також між школою, сім’єю та місцевою громадою.
 • Забезпечує профілактичну освіту, що передбачає використання педагогічних методів, які сприяють активній участі учнів.
 • Надає учням можливість здобути теоретичні знання і практичні навички, необхідні для прийняття раціональних рішень стосовно їхнього здоров’я, а також для охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

 

Модель «Школа, дружня до дітей»

Ця модель покликана допомогти дітям у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти. Метою школи, дружньої до дитини, є всебічний розвиток усіх дітей і повна реалізація творчого потенціалу учнів.

 

Модель «Індекс здоров'я школи»

Індекс здоров’я школи — це інструмент оцінки і планування з питань безпеки і здоров’я, розроблений Центром профілактики і контролю захворювань (США) для закладів освіти. Ця модель надає можливість персоналу загальноосвітніх закладів:

 • визначити сильні і слабкі сторони з питань здоров’я і безпеки;
 • розробити план дій для покращення здоров’я і безпеки учня;
 • залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу вдосконалення навчальних програм та послуг.

Модель складається з восьми різних модулів, які відповідають вісьмом компонентам скоординованого процесу для збереження здоров’я у школі.

 1. Середовище та політика у сфері здоров’я.
 2. Навчання здорового способу життя та зміцнення здоров’я.
 3. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності.
 4. Послуги з харчування.
 5. Послуги з охорони здоров’я.
 6. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги.
 7. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників школи.
 8. Залучення сім’ї та громади.

 

Список використаних джерел

 1. Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших колективних зобов’язань (2000) // http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml.
 2. Європейська мережа шкіл зміцнення здоров’я // http://www.niigd.ru/pdf/2.pdf.

1.5 Чому концепція БДДШ стосується всіх

Зміст

 

Концепція БДДШ:

 

 1. Спрямована на реалізацію права дітей навчатися у безпечній і дружній школі — місці, у якому діти і дорослі почуваються безпечно і комфортно, яке дарує дітям відчуття єдності, дає можливість проявити себе, вселяє надію і породжує впевненість у майбутньому.
 1. Забезпечує на рівні закладу освіти інтеграцію ключових компонент НУШ: компетентнісного навчання учнів, підвищення кваліфікації вчителів, сприятливого освітнього середовища, ефективного самоврядування.
 1. Враховує важливі чинники організації шкільного життя, містить систему показників і зручні інструменти для планування, моніторингу та оцінки заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки, комфорту, якості навчання і самоврядування закладу освіти.
 1. Надає можливість усім зацікавленим сторонам визначити рівень безпеки, психосоціального комфорту, ефективності навчання і самоврядування закладу за сукупністю релевантних показників.
 1. Забезпечує формування комплексного плану вдосконалення закладу освіти на основі системного аналізу його сильних і слабких сторін.
 1. Пропонує просту схему, інструменти і ресурси для організації процесу вдосконалення закладу освіти.
 1. Розроблені матеріали щодо компетентнісного навчання учнів, їхньої участі у житті школи, а також підготовки вчителів надають закладу освіти можливість наповнити рамку БДДШ ресурсами з доведеною ефективністю.
 1. Спрямована на реалізацію програми Кабінету Міністрів України, що передбачає створення у кожній школі до 2025 року сприятливого освітнього середовища, компетентне навчання учнів, постійне підвищення кваліфікації педагогів.

 

Модуль 2. Концептуальна модель БДДШ

2.1 Система показників БДДШ

Зміст

 

Система показників БДДШ складається з ієрархічно упорядкованих чинників шкільного життя, які визначають безпеку, здоров’я, психосоціальний комфорт, ефективність навчання і самоврядування закладу освіти.

У моделі БДДШ ці показники представлені на трьох рівнях: стандарти, критерії, індикатори.

 

Оцінювання рівня відповідності закладу освіти умовній «еталонній школі» здійснюється шляхом онлайн-анкетування. Для цього респондентам пропонують ознайомитися з анкетою, яка містить структурований опис «еталонної школи», і відповісти на запитання «Це схоже на ваш заклад освіти?», обравши один із варіантів відповіді:

Зовсім ні      Певною мірою      Здебільшого      Дуже

Кожне запитання анкети складається з опису критерію та уточнювальних індикаторів. Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів за результатами онлайн-опитування всіх зацікавлених сторін.

2.2 Концептуальна рамка «Безпечна і дружня до дитини школа»

Зміст

Стандарти БДШШ

Критерії БДШШ

 

 

Концептуальна рамка БДДШ є фундаментом для структурованої оцінки рівня безпеки і комфортності закладу освіти та планування заходів щодо його удосконалення. Визначальними ознаками цієї рамки є:

 

 1. Стуктурованість за системою релевантних показників шкільного життя
 2. Вимірність рівня безпеки і комфорту закладу освіти за шкалою від 0до 100
 3. Наявність еталону ‑ зразка для порівняння конкретного закладу освіти з умовною «ідеальною школою»
 4. Можливість отримати оцінки рівня безпеки і комфорту від усіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків, шкільних психологів, допоміжного персоналу, керівництва школи, експертів тощо)
 5. Візуалізація результатів оцінювання закладу освіти на трьох рівнях: узагальненому, за стандартами, за критеріями

 

Як уже зазначалося, система показників БДДШ складається зі стандартів, критеріїв, індикаторів, еталонної моделі, а також мірила відповідності закладу освіти еталонній моделі.

 

Стандарти — це узагальнені вимоги, виконання яких є обов’язковим для того, щоб вважати школу безпечною і дружньою до дитини.

Критерії — показники, що конкретизують узагальнені вимоги (стандарти).

Індикатори (або еталонні показники) — твердження, які є зразком для порівняння. Кожному критерію може відповідати один або декілька індикаторів. Наприклад, твердження «У школі є окремі туалетні кімнати для хлопців та дівчат, які облаштовано всім необхідним (відповідна кількість унітазів, рукомийників, є вода, мило, папір, рушники тощо)» є одним з індикаторів для критерію «У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови».

Еталонна модель — умовний ідеальний навчальний заклад, усі без винятку показники якого дорівнюють еталонам.

Мірило відповідності — рівень наближення навчального закладу до еталонної моделі. Кожне запитання анкети для оцінювання закладу освіти складається з назви критерію та уточнювальних індикаторів. Рівень наближення за кожним критерієм оцінюється шляхом вибору респондентом одного з варіантів відповіді запитання «Це схоже на вашу школу?».

Зовсім ні (1)     Певною мірою (2)     Здебільшого (3)     Дуже (4)

 

Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів.

Зокрема, відповідь «Дуже» на конкретне запитання анкети означає, що заклад освіти має максимальний рівень наближення до «еталонної школи» за відповідним критерієм (100 балів за 100-бальною шкалою).

Відповідь «Зовсім ні» означає, що заклад освіти за цим критерієм повністю не відповідає ознакам «еталонної школи», тобто має нульовий рівень безпеки і комфорту (0 балів за 100-бальною шкалою).

Інші відповіді означають проміжні значення рівня безпеки і комфорту: «Певною мірою» — 33 бали, «Здебільшого» — 66 балів. Відповідь «Складно оцінити» означає, що результат за відповідним критерієм не враховується.

В опитуванні зазвичай беруть участь усі зацікавлені сторони навчального закладу: керівництво, вчителі, учні, батьки, допоміжний персонал тощо. Усереднені результати опитування відображаються у вигляді пелюсткових діаграм і таблиць, що дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень безпеки і комфорту закладу освіти, його сильні і слабкі сторони.

Нижче наведено опис стандартів і критеріїв БДДШ. Повна модель, що додатково включає еталонні показники, наведена в онлайн-курсі за посиланням http://scfs.multycourse.com.ua/ua/

 

Стандарти БДДШ

 

Безпечна і дружня до дитини школа — це навчальний заклад, в якому забезпечується:

 

 1. Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище.
 2. Комфортне психосоціальне середовище.
 3. Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу.
 4. Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь.

 

Наскрізними питаннями, які дотичні до всіх чотирьох стандартів, є:

 

Критерії БДДШ

 

Стандарт 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище»

 • Школа має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до школи.
 • Шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і здоров’я учнів.
 • У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови.
 • У школі належний рівень пожежної та електричної безпеки.
 • У школі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги.
 • У школі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними технологічними засобами та навчально-методичними матеріалами для активного навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку.
 • У школі забезпечується навчання персоналу школи і учнів з питань мінної безпеки та поводження з вибухонебезпечними речовинами.
 • У школі проводяться практичні тренування персоналу та учнів щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

 

Стандарт 2. «Комфортне психосоціальне середовище»

 • Персонал школи добре обізнаний із концепцією БДДШ та підготовлений з питань створення психосоціального середовища, сприятливого для навчання, здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини.
 • Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання.
 • У школі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво важливих компетентностей.
 • У школі забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо дітям, які постраждали внаслідок конфлікту, та дітям із сімей у складних життєвих обставинах.
 • У школі здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги у разі потреби.

 

Стандарт 3. «Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу»

 • У школі створено систему мотивації до навчання вчителів та учнів життєво важливих компетентностей.
 • Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації учнів, визначено одним із ключових завдань школи.
 • Теми здоров’я, безпеки, соціальної та громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, поводження у надзвичайних ситуаціях є обов'язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • У школі навчання психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) для учнів усіх класів відбувається в інтерактивній формі.
 • У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів.
 • Персонал школи постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними та очними формами навчання.

 

Стандарт 4. «Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь»

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетом шкільної політики.
 • Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймають усі учасники навчально-виховного процесу.
 • Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур (включно з системою учнівського самоврядування).
 • Батьки учнів беруть активну участь у житті школи.
 • У школі створена і діє на постійній основі Служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування та підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища.
 • Школа активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства.
 • Персонал школи мотивований і отримує постійну підтримку у набутті необхідних навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, партнерства та участі.
 • Школа забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

2.3 Цикл самовдосконалення закладу освіти

Зміст

Експрес оцінка навчального закладу

Системний аналіз і планування змін

Забезпечення ресурсами для навчання

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

 

Створення безпечної і дружньої до дитини школи є безперервним процесом удосконалення навчального закладу, який базується на трирівневій системі показників БДДШ.

Процес самовдосконалення закладу освіти відбувається у чотири циклічні етапи.

 

 

Експрес оцінка навчального закладу

 

Здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників». Профілі формується на основі анонімного анкетування і представляється у вигляді таблиць і діаграм на різних логічних рівнях (див. приклади нижче).

Профілі відображають сильні і слабкі сторони конкретного навчального закладу (на думку учнів, вчителів, батьків, дирекції навчального закладу тощо).

 

 

Приклад візуалізації результатів експрес-оцінювання усіма зацікавленими сторонами у вигляді пелюсткової діаграми

 

 

Приклад табличної візуалізації результатів експрес-оцінювання на рівні критеріїв. Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Що вище бал, то ближче відповідний показник до еталонного.

 

 

Системний аналіз і планування змін

 

Надає можливість:

Цей етап передбачає два види заходів, які мають здійснити команди навчальних закладів: комплексного самооцінювання та планування для вдосконалення. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

 

Забезпечення ресурсами для навчання

 

На підставі сформованого плану заходів здійснюється забезпечення необхідними ресурсами, наприклад підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування навчальних приміщень тощо.

 

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

Моніторинг передбачає постійне спостереження процесу впровадження щодо його відповідності узгодженому плану та аналізу причин відхилення. Для оцінювання змін, що сталися в результаті впровадження плану школи, доцільно проводити періодичну (наприклад, два рази на рік) експрес оцінку навчального закладу. Це дозволяє отримати дані щодо змін у вигляді «діаграми прогресу». Приклад візуалізації результатів оцінювання до початку і після завершення циклу заходів щодо удосконалення закладу освіти наведено на діаграмі

 

 

2.4 Як долучитися до руху БДДШ

Зміст

 

Алгоритм долучення до руху БДДШ складається з таких кроків:

 

 1. Ознайомитися із концепцією «Безпечної і дружньої до дитини школи» за посиланням http://scfs.multycourse.com.ua/ua/
 1. Створити у закладі освіти групу з однодумців (із залученням дітей, батьків, представників громади) з питань упровадження стандартів БДДШ.
 1. Зареєструвати свій навчальний заклад в онлайн-системі «Експрес-оцінювання» за посиланням http://express.autta.org.ua/. Завантажити з сайту онлайн-системи посібник для користувача закладу освіти та ознайомитися з відповідними інструкціями.
 1. Провести онлайн-опитування у своєму навчальному закладі за участі керівництва закладу освіти, вчителів (вихователів), учнівської молоді, психологів і соціальних педагогів, допоміжного персоналу, батьків учнів (вихованців) та інших зацікавлених сторін.
 1. Пройти навчання з методики комплексного планування і відпрацювання технічних навичок користування онлайн-системою «Індекс безпеки і здоров’я школи» (http://iz.autta.org.ua/login).
 1. За допомогою онлайн-системи http://iz.autta.org.ua/login (або вручну за роздрукованими формами) детально проаналізувати сильні і слабкі сторони свого закладу освіти і скласти комплексний план його вдосконалення.
 1. Пройти очно-дистанційне навчання з важливих питань впровадження БДДШ, зокрема з методики компетентнісного навчання учнів, стратегії і змісту підготовки вчителів, ефективних практик залучення учнів до життя школи і громади, протидії насиллю і цькуванню (булінгу) тощо.
 1. Організувати постійний моніторинг упровадження концептуальної рамки БДДШ відповідно до циклу вдосконалення закладу освіти, використовуючи наявні інструменти і ресурси.
 1. Залучати громаду до процесу вдосконалення навчального закладу.

 

 

 

 

 

2.5 Ресурси для компетентнісного навчання в рамках моделі БДДШ

Зміст

Ресурси для компетентнісного навчання учнів

Ресурси для підготовки вчителів

 

 

Ресурси для компетентнісного навчання учнів

 

 

Навчальні курси і навчально-методичні матеріали для компетентнісного навчання учнів є одним із ключових елементів БДДШ.

Нижченаведені навчальні курси мають доведену ефективність впливу на рівень когнітивних, емоційних, соціальних і предметних компетентностей учнів (http://autta.org.ua/ua/Advocacy/)

 • «Вчимося жити разом» — тренінговий курс з розвитку соціальних навичок для учнів 1—11-х класів. Курс реалізується в рамках обов’язкових предметів «Я досліджую світ» у 1—3-х класах, «Основи здоров’я» у 3—9-х класах, а також виховних годин у 10—11-х класах. (http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/)
 • «Життєві навички для активного громадянства» — тренінговий курс з розвитку когнітивних, емоційних і соціальних навичок для учнів 7—10 класів. Курс реалізується через предмети «Основи здоров’я», «Громадянська освіта», виховні години та позашкільну освіту за методом «рівний-рівному». (http://autta.org.ua/ua/resources/aktyvne_hromadianstvo/)
 • «Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі "Я досліджую світ"» — містить розробки уроків для учнів 1—3-х класів початкової школи. (http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/)
 • Електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (http://course.la-strada.org.ua/story_html5.html). Для офлайн-користування достатньо один раз завантажити курс за посиланням http://bit.ly/2PqKj.Re
 • «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід». Містить розробки занять для всіх категорій учасників освітнього процесу закладів дошкільної та загальної середньої освіти. (http://bit.ly/2PxwCTo)

 

Приклади розроблених навчальних курсів для учнів наведено на слайдах.

 

 

 

Ресурси для підготовки вчителів

 

Нижчезазначені навчальні модулі мають доведену ефективність впливу на рівень знань, вмінь і готовності педагогів застосовувати набуті компетентності на практиці.

 

 • Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» (дистанційна форма навчання, обсяг 18 год., http://scfs.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-система «Експрес-оцінювання закладу освіти» відповідно до концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (система надає можливість дізнатися, наскільки безпечним і комфортним є конкретний заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін http://express.autta.org.ua/).
 • Навчальний модуль «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів» (очно-дистанційна форма навчання, обсяг 105 год., https://is.gd/d6ZHyj).
 • Типова програма очного тренінгу для вчителів «Вчимося жити разом» (очна форма навчання, обсяг 24 год., https://is.gd/vKHYI3).
 • Навчальний модуль «Методика компетентісного навчання за інтегрованим курсом "Я досліджую світ"» (очно-дистанційне навчання, обсяг 36 год., https://is.gd/Poqn6X).
 • Освітня програма «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служби порозуміння з числа учнів та учениць для впровадження медіації за принципом "рівний-рівному/рівна-рівній"»(http://bit.ly/36hJTFt)
 • Онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності» (дистанційна форма навчання, обсяг 60 год., http://multycourse.com.ua/ua).
 • Онлайн-курс «Вчимося жити разом» (дистанційна форма навчання, обсяг 30 год., http://llt.multycourse.com.ua/ua).
 • Онлайн-курс «Освіта на основі життєвих навичок» (дистанційна форма навчання, обсяг 24 год., http://dlse.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-курс «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”» (дистанційна форма навчання, обсяг 24 год., http://jds.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-курс «Заклади освіти в умовах епідемії» (дистанційна форма навчання, обсяг 6 год., http://sepi.multycourse.com.ua/ua/).

 

На наступних слайдах наведено приклади освітніх ресурсів з доведеною ефективністю для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Детальний опис навчальних курсів міститься за посиланням https://is.gd/6jTdzu

Модуль 3. Базовий пакет вимог до БДДШ

3.1 Базовий пакет вимог фізичного середовища

Зміст

 

У цьому модулі ви ознайомитеся з базовим пакетом вимог для створення безпечної і дружньої до дитини школи відповідно до чотирьох стандартів.

 

 

Базовий пакет вимог до фізичного середовища складається з параметрів і еталонних показників першого стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретного закладу освіти його можна доповнити або скоротити.

 

Параметр стандарту

Еталоні показники

1

Наявність комплексу затверджених норм і правил щодо безпеки для життя і здоров’я у закладі освіти

Чи є у вашому закладі затверджені норми і правила щодо безпеки життя та здоров’я учнів і персоналу, які включають наступні компоненти?

 • Правила безпеки у навколишній території, подвір’ї і у приміщеннях закладу освіти.
 • Рекомендації щодо безпечної дороги до школи.
 • Санітарно-гігієнічні норми і правила.
 • Правила пожежної та електричної безпеки.
 • Норми і правила безпеки харчування.
 • Правила безпеки при заняттях фізичною культурою.
 • Протоколи щодо надання домедичної допомоги.
 • Правила безпеки при контактах з кров’ю.
 • Правила мінної безпеки.
 • Правила (протоколи) дій у надзвичайних ситуаціях.
 • Процедури повідомлення щодо порушення норм і правил безпеки.
 • Призначено особу /осіб, відповідальних за дотримання норм і правил щодо безпеки життя і здоров’я учнів, персоналу і відвідувачів.
 • Визначено порядок навчання дітей і підвищення кваліфікації персоналу з питань безпеки.
 • Комплекс норм і правил безпеки зведено у кодекс, а найбільш важливі правила розміщено на видноті.
2

Учні, батьки, персонал і відвідувачі ознайомлені з нормами і правилами щодо безпеки для життя і здоров’я у закладі освіти

Чи інформує ваш заклад освіти про норми і правила безпеки щодо життя і здоров'я наступним чином?

 • Позначки (наприклад, курити заборонено).
 • Інформування персоналу.
 • Наради.
 • Інформування учнів.
 • Довідник для учня.
 • Довідник для персоналу.
 • Договори/контракти з персоналом.
 • Довідник для батьків, інформаційні бюлетені.
 • Регуляції, включені до контрактів із зовнішніми постачальниками та організаціями, які користуються шкільними приміщеннями.
 • Оголошення під час проведення шкільних заходів.
 • Зустрічі, проведені за сприяння школи.
 • Зустрічі з громадою.
 • Інтернет сайт школи або району.
3

Рекомендації щодо безпечного маршруту до закладу освіти

Чи наявні у вашому закладі освіти такі компоненти?

 • Затверджені рекомендації щодо безпечної дороги до вашого закладу освіти.
 • Вчителі інформують учнів молодших класів щодо безпечної дороги до школи.
 • Вчителі обговорюють з батьками учнів рекомендації щодо дотримання безпечної дорого до школи.
4

Навколишня територія, подвір’я і приміщення закладу освіти є безпечними для життя і здоров’я учнів

Чи є навколишня територія, подвір’я і приміщення вашого закладу безпечними для життя і здоров’я учнів?

 • На дорогах біля закладу є безпечні пішохідні переходи.
 • Поблизу закладу не продаються сигарети і алкогольні вироби.
 • Пришкільна територія огороджена парканом.
 • На територію закладу не пускають сторонніх осіб та автомобілі.
 • У закладі є охорона, відео-спостереження.
5 У закладі освіти створено належні санітарно-гігієнічні умови

Чи є наявними у вашому закладі освіти наступні компоненти санітарно - гігієнічних умов?

 • У закладі завжди є якісна питна вода, наприклад, у кулерах.
 • У закладі є система каналізації.
 • У закладі здійснюється щоденне прибирання, вивіз сміття і відходів.
 • Усі навчальні класи, коридори, спортзали, бібліотека, столова, туалетні кімнати регулярно провітрюються (або обладнані сучасною системою вентиляції.
 • У навчальних приміщеннях комфортна температура упродовж усього навчального року.
 • Всі навчальні класи, допоміжні приміщення і пришкільна територія добре освітлюються протягом навчального дня.
 • У закладі облаштовані окремі туалетні кімнати для хлопців та дівчат, які забезпечені усім необхідним (закриті кабінки, відповідна кількість унітазів, рукомийників, є холодна і тепла вода, мило, папір тощо).
6 У закладі освіти належний рівень пожежної та електричної безпеки

Чи є наявними у вашому закладі освіти наступні компоненти пожежної та електричної безпеки?

 • У закладі на видноті розміщено вогнегасники.
 • Всі приміщення обладнані засобами автоматичної пожежної сигналізації і стаціонарними автоматичними установками пожежогасіння.
 • Всі електропроводи і електричні розетки надійно ізольовано, забезпечено занулення і заземлення електрообладнання.
 • Діти і персонал закладу не мають доступу до елементів, які можуть опинитися під напругою внаслідок порушення ізоляції проводів.
 • Персонал закладу та учні періодично проходять навчання правилам пожежної та електричної безпеки.
7

Дії щодо покращення якості повітря у приміщеннях

Чи регулярно у вашому закладі здійснюються всі наступні дії для покращення якості повітря у приміщеннях?

 • Регулярне прибирання і обробка пилососом, коли учнів немає в школі (рекомендовано використовувати пилососи з високоефективними фільтрами твердих частинок).
 • Оперативне реагування на ознаки вологи, в тому числі грибок, цвіль та протікання води у будівлі (наприклад, крізь водопровід) та навколо обшивки будівлі (наприклад, двері, вікна, дах).
 • Запобігання потраплянню та накопиченню вихлопних газів у школі або на відкритій території, шляхом заборони холостої ходи автобусів та легкових автомобілів біля школи.
 • Підтримка нормальної вентиляції у всій будівлі.
 • Наявність розкладу регулярного технічного обслуговування та ремонту систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
 • Зменшення або усунення шкідливого впливу тварин та птахів (хутро та пір`я).
 • Наявність розкладу фарбування та капітального ремонту будівлі або проведення реконструкції в період, коли навчальний процес не відбувається, та ізолювання територій, де проводиться реконструкція, аби обмежити потрапляння пилу та сміття.
8 У закладі освіти забезпечено доступ до якісного харчування

Чи є наявними у вашому закладі освіти наступні компоненти доступу до якісного харчування?

 • Організовано гаряче харчування для всіх бажаючих.
 • У закладі працює буфет.
 • В асортименті буфетної продукції немає чіпсів, солодкої газованої води та продуктів фастфуду.
9

Доступ до безкоштовної питної води

У вашому закладі освіти безпечна питна вода є доступною та безкоштовною для учнів протягом усього навчального дня?

 • Учні можуть користуватись фонтанчиками або кулерами протягом усього навчального дня, і вони можуть приносити до класу наповнені водою пляшки.
10 Всі продукти харчування, які продаються протягом навчального дня, мають відповідати стандартам здорового харчування.

Чи відповідають стандартам здорового харчування всі продукти, які подають чи продають учням протягом навчального дня?

 • Сюди відносяться замовлення з меню на вибір, шкільні магазини, їдальні, закусочні, а також будь-які заходи, де продається їжа.
 • Всі продукти харчування, які продаються, відповідають стандартам здорового харчування.
11 Усі напої, які продаються протягом навчального дня, мають відповідати стандартам здорового харчування.

Чи відповідають стандартам здорового харчування напої, які подають і продають учням протягом навчального дня?

 • Це включає в себе замовлення з меню на вибір, торгові автомати з напоями, шкільні магазини, їдальні, закусочні або візки з їжею, а також будь-які заходи, де продаються напої.
 • Всі напої, які продаються, відповідають стандартам здорового харчування.
12

Контроль за рекламою і просуванням харчових продуктів і напоїв

Чи обмежується реклама та просування продуктів харчування і напоїв на території вашого закладу освіти виключно продуктами харчування і напоями, які відповідають стандартам здорового харчування?

 • Реклама може включати в себе (але не обмежується ними) маркетинг і брендинг у кафетеріях, коридорах, загальних холах, класних кімнатах, кімнатах для персоналу або шкільних магазинах; стелажах, контейнерах для харчових продуктів чи стаканчиках для напоїв, кулерах, спортивному обладнанні та спортивних сумках. Серед прикладів - шкільні ЗМІ, плакати та наклейки.
 • Рекламуються або просуваються тільки продукти харчування і напої, які відповідають стандартам здорового харчування, або жодні продукти харчування та напої не рекламуються або не просуваються на території закладу.
13

У закладі освіти забезпечено доступ до майданчиків для заняття фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги

Чи є наявними у вашому закладі освіти наступні компоненти доступу до занять фізичною культурою?

 • Заклад має майданчики і приміщення для заняття фізичною культурою на уроках і позаурочний час.
 • Персонал закладу освіти і всі учні мають вільний доступ заняття фізичною культурою в позаурочний час.
 • У закладі є пункт надання домедичної допомоги.
14 Безпека об’єктів фізичного виховання

Чи відповідають ваші об’єкти фізичного виховання всім наступним критеріям?

 • Як зовнішні, так і внутрішні об`єкти можуть використовуватись для проведення уроків фізичного виховання, шкільних програм або спортивних секцій, та міжшкільних спортивних програм.
 • Внутрішні об`єкти облаштовані таким чином, що проведення уроків фізкультури не залежить від погодних умов (наприклад, дощу або екстремальних температур).
 • Під час уроків фізичного виховання всі учні можуть активно займатись фізкультурою, без загрози переповнення залу або ризиків для безпеки учнів.
 • Заклади фізичного виховання є доступними для людей з обмеженими можливостями.
 • Усі бажаючі учні можуть записатись до спортивних гуртків і зареєструватись до участі у міжшкільних спортивних заходах, та брати в них участь без загрози переповнення зали та ризиків для безпеки учнів внутрішні та зовнішні об'єкти закладу освіти відкриті у позашкільний час для фізичної активності учнів, членів їх сімей і громади.
15 Заборона щодо використання фізичного навантаження у якості покарання

Чи заборонено у вашому закладі використовувати фізичне навантаження чи звільнення від уроків фізкультури в якості покарання? Чи постійно дотримуються цієї заборони?

 • Використання фізичних навантажень та звільнення від уроків фізкультури заборонені у якості покарання, і цих заборон постійно дотримуються.
16 Заходи щодо попередження травматизму

Чи гарантує ваш заклад заходи щодо попередження травматизму як всередині і зовні шкільних споруд, використовуючи всі наступні способи?

 • Підлога має антиковзаюче покриття, а сходи оснащені міцними поручнями.
 • Отрути та небезпечні хімікати марковані та зберігаються в зачинених приміщеннях.
 • Доступне обладнання для надання першої допомоги та наявні інструкції з безпеки.
 • Всі зони закладу мають достатнє освітлення, а усамітнені території наглухо зачинені чи знаходяться під наглядом.
 • Димові пожежні сигналізації, зрошувачі та вогнегасники встановлені та знаходяться у робочому стані.
 • Пішоходам пропонується спеціальний захист, в тому числі чергові, які регулюють рух транспорту біля школи, охоронці, пішохідні переходи та безпечне місце для посадки в автобус і автомобіль.
 • Місця та об'єкти для фізичної активності (в тому числі ігрові та спортивні майданчики) відповідають рекомендованим стандартам безпеки, або перевищують їх.
 • Територія закладу та будівлі виглядають приємними та гостинними (тобто, впорядковані, не переповнені, добре освітлені, не містять графіті).
17 Підготовка персоналу з питань ненавмисного травмування, насильства та суїциду

Чи всі співробітники вашого закладу освіти пройшли підготовку з питань запобігання ненавмисним травмам, насильству і самогубствам протягом останніх 2-х років?

 • Всі співробітники закладу освіти пройшли підготовку з питань запобігання ненавмисним травмам, насильству і самогубствам протягом останніх 2-х років.
18 Наявні норми і правила щодо запобіжних заходів при контакті з кров’ю

Чи реалізував ваш заклад політику з дотримання стандартних заходів безпеки щодо контакту з кров’ю, яка включає в себе всі наступні компоненти?

 • Забезпечення і вимога використовувати латексні або поліетиленові рукавички та окуляри при контакті з кров'ю та рідинами організму.
 • Забезпечення жорстким контейнером для використаних голок/лез в установах, де можуть використовуватись шприці.
 • Відповідна дезінфекція поверхонь та засобів очистки після контакту з кров`ю та рідинами організму.
 • Інструкції з належної утилізації забруднених матеріалів (наприклад, одягу, перев'язувальних матеріалів, серветок/рушників).
 • Процедури та диспансеризація співробітників, які контактують з кров`ю.
19 Заборона вживання тютюну та алкоголю серед учнів

Чи заборонено учням у вашому закладі вживати тютюн і алкоголь, 24 години на добу, 7 днів на тиждень в наступних місцях?

 • У всіх будівлях (в тому числі під час позакласних подій).
 • На всіх майданчиках (в тому числі під час позакласних подій).
 • На всіх заходах, проведених за підтримки закладу, які відбуваються поза шкільною територією.
 • У всіх транспортних засобах закладу освіти.
20 Заборона вживання тютюну та алкоголю серед персоналу школи та відвідувачів

Чи заборонено персоналу та відвідувачам вашої школи вживати тютюн і алкоголь, 24 години на добу, 7 днів на тиждень в наступних місцях?

 • У всіх будівлях (в тому числі під час позакласних заходів).
 • На всіх шкільних майданчиках (в тому числі під час позакласних заходів).
 • На всіх заходах, проведених за підтримки закладу, які відбуваються поза шкільною територією.
 • У всіх транспортних засобах закладу освіти.
21 Дотримання заборон щодо вживання тютюну та алкоголю

Чи працює ваш заклад з порушеннями щодо вживання тютюну та алкоголю із застосуванням будь-яких із вказаних шляхів?

 • Призначення відповідального за дотримання правил.
 • Наявність готових правил для боротьби з порушеннями, які можуть бути здійснені учнями, персоналом і відвідувачами.
 • Надання освітніх можливостей (наприклад, просвітницькі заняття з профілактики споживання тютюну, сеанси відмови від вживання тютюну), а не лише використання каральних заходів (наприклад, догана, тимчасове звільнення з посади).
 • Направлення учнів до шкільного консультанта або медсестри.
 • Відстеження частоти здійснення порушень учнями для подальшого виявлення повторних порушників, застосування серйозніших санкцій до них та більш ефективної допомоги з профілактики, відмови від вживання та/або перенаправлення.
 • Інформування батьків про порушення.
22

Заборона реклами тютюну

Чи заборонено у вашому закладі рекламувати і показувати назви брендів тютюнових виробів та алкоголю, логотипи та інші ідентифікатори в кожному з наступних місць?

 • На шкільному майдані.
 • В інших місцях, де здійснюються функції школи.
 • На публікаціях, які школа видає або спонсорує.
 • На одязі, взутті та аксесуарах учнів і персоналу.
 • На шкільному приладді та спорядженні учнів та персоналу (наприклад, на портфелях, контейнерах для їжі, іграх, книжкових обкладинках, інших особистих речах).
23 Правила щодо зберігання та самостійного прийому медикаментів

Чи є у вашому закладі або районі письмові регуляції, що дозволяють учням носити з собою і самостійно приймати рецептурні швидкодіючі ліки для лікування астми, які включають всі наступні документи?

 • Дозвіл від лікаря, уповноваженого призначати такі ліки.
 • Дозвіл від одного з батьків / опікуна.
 • Дозвіл від шкільної медсестри.
 • Запит щодо зберігання запасних ліків у шкільному медичному пункті.
 • Учнівський договір з чітко визначеними правилами та наслідками їх порушення.
 • Негайне оповіщення батьків / опікунів, якщо дозвіл було вилучено.
 • Щорічне інформування батьків про регуляції.
24 Активний нагляд за безпекою учнів

Чи здійснюється працівниками закладу нагляд за учнями всіма зазначеними способами на всій території закладу (зокрема, в класі, їдальні, на дитячому майданчику, у роздягальні, коридорах, туалеті та шкільному автобусі)?

 • Спостереження за учнями та можливість поговорити з ними до, під час і після уроків.
 • Передбачення та ефективне реагування на небезпечні ситуації.
 • Засудження штовхання та знущання.
 • Заохочення соціально орієнтованої поведінки, як то співпраця, вирішення конфліктів і допомога іншим.
25 Наявність плану кризового реагування

Чи має ваш заклад наявний план кризового реагування?

Плани кризового реагування стосуються випадків екологічної катастрофи (наприклад, пожежа, повінь, торнадо, заметіль, землетрус), смерті або серйозних травм учня або співробітника, спроби самогубства, тероризму, біотероризму, витоку небезпечних хімікатів, вибуху, вивільнення радіації, масового захворювання або травм, чи будь-якої іншої ситуації, яка загрожує шкільній безпеці. Вони включають в себе:

 • визначені ролі та обов'язки в команді кризового реагування;
 • процедури співпраці з місцевими правоохоронними органами та установами системи управління з питань надзвичайних ситуацій;
 • «тривожна скринька», яка містить такі аварійні засоби, як: список учнів і співробітників, екстрені телефонні номери, рації, карта та плани поверхів школи, розташування енергетичних та інженерних мереж;
 • розташування резервних ресурсів району, інших закладів освіти;
 • плани ранньої евакуації закладу, переміщення учнів у безпечне місце, і зачинення будівлі;
 • визначені місця зустрічі для учнів та їхніх сімей;
 • стратегія інформування персоналу закладу, сімей та громадськості щодо планів закладу;
 • план комунікацій та взаємодії зі ЗМІ;
 • план сортування добровільних пропозицій про допомогу;
 • процедури при поводженні з підозрілими пакетами або конвертами, в тому числі заходи з мінімізації впливу біологічних і хімічних речовин;
 • список контактів стрес-консультантів та інших консультативних і психологічних служб;
 • плани відновлення занять;
 • оцінка зусиль з відновлення.
26

Навчання персоналу закладу і учнів з питань мінної безпеки і дій в екстремальних ситуаціях

Чи всі співробітники і учні протягом останнього року пройшли навчання з питань мінної безпеки і дій в екстремальних ситуаціях?

 • Всі співробітники і учні пройшли навчання.

27

Регулярний моніторинг за підтриманням безпечного фізичного середовища

Чи здійснює ваш навчальний заклад регулярний моніторинг за дотриманням безпечного фізичного середовища, слідуючи всім цим методам?

 • Щороку проводиться комплексна оцінка безпеки, а щомісяця оцінюють ігрові майданчики та спортивні поля.
 • Щодня гравці і тренери ходять спортивним полем, щоб пересвідчитись, що на ньому немає вибоїн, скла та інших небезпечних предметів.
 • Призначено відповідального за виявлення загроз
 • Визначено чітку процедуру звітності щодо небезпек перед відповідальною особою
 • Одразу після виявлення небезпек виконується ремонт

 

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.

3.2 Базовий пакет вимог психосоціального середовища

Зміст

Базовий пакет вимог до психосоціального середовища складається з параметрів і еталонних показників другого стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Комфортне психосоціальне середовище». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр стандарту

Еталоні показники

1 Обізнаність персоналу із концепцією безпечної і дружньої до дитини школи

Чи є у вашому закладі наступні компоненти щодо обізнаності персоналу з концепції безпечної і дружньої до дитини школи?

 • Педагогічні працівники і персонал закладу знає концепцією безпечної і дружньої до дитини школи;
 • Увесь персонал закладу пройшов навчання з питань впровадження безпечної і дружньої до дитини школи
 • Вчителі обговорюють з учнями питання безпечної і дружньої до дитини школи;
 • У закладі за участю персоналу, учнів і їхніх батьків складається план заходів щодо створення безпечного і дружнього до дітей середовища
 • Персонал закладу, учні і батьки приймають участь у реалізації плану заходів щодо впровадження концепції безпечної і дружньої до дитини школи
2

Підтримка дружньої, заохочувальної і комфортної атмосфери для всіх учасників навчально-виховного процесу

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти?

 • У школі учні почуваються в безпеці
 • Учні переймаються справами один одного
 • Вчителі заохочують учнів дбати одне про одного
 • У школі сприяють швидкій адаптації нових учнів
 • Вчителі допомагають учням у скрутних ситуаціях
 • Учні впевнені, що за потреби отримають в школі допомогу та підтримку
 • Учні гостинно приймають новачків і допомагають їм
 • Учні ставляться толерантно до «не таких, як усі»
 • Учні мають право і можливість висловлювати свою думку та бути почутими в класі
 • Учні, які навчаються не рідною мовою, мають змогу розмовляти своєю рідною мовою упродовж дня
 • У школі є люди, яким усі довіряють і до яких можна підійти у разі виникнення проблеми чи за конфіденційною порадою;
 • Навчально-методичні матеріали для учнів позбавлені образливих гендерних, етичних, релігійних та інших дискримінаційних стереотипів
 • Працівники школи переконані, що школа – це хороше місце для роботи
 • У школі працівники почуваються в безпеці
 • Колектив школи згуртований та організований
 • Працівники школи переймаються справами один одного
 • Працівники школи активно залучаються до шкільного життя;
 • Учителі впевнені, що у разі потреби вони отримають допомогу та підтримку від інших працівників школи
3

Активна політика щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі правила реагування на прояви насильства і знущання (булінгу)

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти політики щодо недопущення всіх видів насильства?

 • У закладі розроблено чіткі правила (протоколи) щодо попередження і реагування на вияви всіх видів насильства (фізичного, психологічного, сексуального)
 • у закладі здійснюється постійний контроль за дотриманням цих правил
 • Учні регулярно проходять тренінги з розвитку соціальних навичок попередження і конструктивного розв’язання конфліктів
 • У закладі регулярно проводяться заходи з метою формування нетерпимого ставлення до насильства, підтримки взаємоповаги, посилення дружніх стосунків, створення позитивного психологічного клімату та вільної від насильства шкільної культури
 • Вчителі не застосовують фізичного покарання і психологічного насилля щодо учнів
 • Усі учні мають право заявити про неналежну чи образливу поведінку будь-кого
 • Учні знають, що за вияви насилля у закладі або за його межами вони понесуть відповідальність
 • Учні знають, до кого з працівників закладу звернутися у випадку знущання над ними
 • Учні у закладі не зазнають сексуальних домагань
 • У закладі навчаються учні, які були спеціально навчені для врегулювання конфліктних ситуацій
 • Вчителі мають змогу отримувати нові знання і набувати навички, які допомагають їм створювати безпечне середовище у закладі
 • Політика закладу забороняє психологічне покарання, як прийнятну дисциплінарну процедуру
 • Вчителям, які стали жертвами стресових ситуацій чи випадків із виявами насильства, надається необхідна допомога та підтримка
 • Заклад має затверджені процедури щодо роботи з учнями/ педагогічними працівниками школи, які стали свідками або жертвами випадків із виявами насильства;
 • У закладі встановлено порядок, згідно з яким батьки мають право заявити про неналежну чи образливу поведінку будь-кого;
 • У закладі існує затверджений порядок дій персоналу у разі виникнення випадків знущання;
 • У закладі здійснюється політика запобігання випадкам сексуальних домагань;
 • Персонал закладу поінформований, у який спосіб найкраще залучити «замкнених у собі» та «не таких, як усі» учнів до шкільного життя;
 • Педагогічний колектив робить активні кроки щодо запобігання ситуацій бойкоту учнів їхніми однокласниками;
 • У закладі ведуться записи та відстежуються усі випадки травматизму, про які повідомляють учні чи працівники школи
4 Регуляції щодо попередження утисків та залякування

Чи створено у вашому закладі клімат, який перешкоджає утискам і знущанням, з використанням кожного з наступних способів?

 • Персонал, учні та батьки поінформовані різноманітними способами про регуляції, які дають визначення утискам і знущанням та пояснюють наслідки такої поведінки
 • Дисциплінарні регуляції справедливо і послідовно впроваджуються серед усіх груп учнів
 • Персонал та учні ставляться одне до одного з повагою та ввічливістю
 • Принципи чесної гри та ненасильство мають особливе значення на ігровому майданчику, у шкільному автобусі, та на шкільних заходах
 • Учнів заохочують повідомляти про випадки утисків або залякування, в тому числі методами анонімного інформування
 • Жертвам утисків та залякування надається підтримка
5 Вільний доступ до відпочинку та позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти забезпечення доступу до відпочинку та позаурочної діяльності?

 • У вашому закладі відводиться час для відпочинку та ігор упродовж дня
 • Під час відпочинку та ігор присутній відповідальний дорослий, який контролює дотримання правил безпеки
 • У закладі виділено місце, де під час відпочинку діти, які не хочуть грати з усіма, можуть залишитися наодинці
 • Учні можуть придумувати власні творчі конкурси та ігри без залучення дорослих
 • Всі учні можуть спробувати себе у творчих (музичних, мистецьких або сценічних) видах діяльності, які не передбачають конкуренції та екзаменів
 • Всі учні можуть займатися фізичними видами діяльності за особистим планом
 • У позашкільний час учні можуть відвідувати різні гуртки (приміром, математичний, історичний, літературний, театральний, туристичний)
6

Надання психологічних консультацій, психосоціальної підтримки і перенаправлення учнів для зовнішньої допомоги

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти щодо надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо для дітей, постраждалих внаслідок конфлікту та дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах

 • Психологічна служба закладу забезпечує зниження рівня психосоціального стресу серед дітей та вчителів;
 • Психологічна служба закладу забезпечує зниження рівня конфліктів і кількості проявів насильства у класі;
 • Психологічна служба закладу забезпечує зниження рівня емоційних проблем у дітей.
 • У вашому закладі створена і діє система перенаправлення у разі потреби учнів для отримання зовнішньої медичної або психологічної допомоги
7 Методи створення позитивного клімату

Чи сприяє ваш заклад освіти створенню позитивного психосоціального клімату з використанням всіх зазначених нижче практик?

 • Чітко окреслювати очікування від навчання та поведінки учнів, та ділитись цими очікуваннями з сім'ями, аби спонукати їх до дотримання відповідних дій вдома
 • Сприяти розвитку соціально-орієнтованої поведінки через залучення учнів до таких заходів, як наставництво за принципом «рівний – рівному», класні обов`язки, допомога в навчанні, допомога вчителю.
 • Проводити загальношкільні заходи, які дозволяють учням дізнатися про різні культури та досвід.
 • Вимагати від персоналу звертатись до кожного учня на ім’я.
 • Персонал заохочує учнів просити про допомогу, коли це необхідно.
 • Персонал має вживати своєчасних заходів для вирішення проблем, про які повідомляють учні або їхні батьки.
 • Персонал має хвалити учнів за позитивну поведінку з іншими учнями та батьками
8

Подолання перешкод для навчання

Чи пропонують у вашому закладі освіти тим учням, які цього потребують, різноманітні послуги, спрямовані на допомогу учням у подоланні перешкод для навчання?

 • Тим учням, які цього потребують, пропонуються різноманітні послуги, спрямовані на допомогу учням у подоланні перешкод для навчання

Довідка:

Перешкоди для навчання включають нестачу основних життєвих ресурсів та можливостей для розвитку, соціально-психологічні проблеми, проблеми фізичного здоров'я, загальні чинники, які викликають стрес, кризи та надзвичайні ситуації, складні зміни, пов'язані з етапами навчання, перехід до нової школи, зіткнення з безпритульністю та пристосування до нової культури або звичаїв. Послуги, спрямовані на усунення перешкод для навчання, включають в себе психічне здоров'я, спеціальну освіту, відповідний догляд за хворими, психологічні та соціальні послуги; консультування; наставництво; репетиторство; допомогу в класі; інструктаж нових учнів

9 Відсутність дискримінації щодо ВІЛ-інфекції

Чи реалізується у вашому закладі політика недискримінації з урахуванням загальнодержавних або місцевих вимог, яка захищає ВІЛ-інфікованих учнів та співробітників, та містить всі наступні компоненти?

 • Діти з ВІЛ/СНІД можуть навчатись у звичайних класах без будь-яких обмежень по причині ВІЛ-статусу
 • ВІЛ-інфіковані учні, про чий статус відомо, можуть повною мірою займатись фізичною культурою, брати участь у спортивних змаганнях, позакласних шкільних заходах за підтримки школи, та інших програмах фізичної активності
 • Залякування чи знущання з ВІЛ-інфікованих учнів та співробітників є неприпустимим
 • До пропусків занять через необхідність ставляться з належним розумінням (наприклад, медично обґрунтована відсутність виправдана)
 • У випадках дискримінації у закладі підготовлені та зберігаються процедурні правила для здійснення виправних дій (наприклад, неупереджене слухання з можливістю участі батьків або опікунів і з представленням захисника, процедура перегляду)
10

Конфіденційність щодо ВІЛ-статусу

Чи дотримуються у вашому закладі політики конфіденційності щодо ВІЛ-статусу з урахуванням загальнодержавних вимог, яка включає в себе всі наступні компоненти?

 • Учні або співробітники не зобов'язані розкривати будь-кому інформацію щодо ВІЛ-статусу
 • Аналіз на антитіла до ВІЛ не вимагається з жодною метою
 • ВІЛ-статус не підлягає розголошенню без рішення суду або поінформованої, письмової, підписаної та датованої згоди особи з ВІЛ-інфекцією (або одного з батьків / опікуна юридично неповнолітньої людини) у відповідності до загальнодержавних вимог
 • Медико-санітарна документація, нотатки та інші документи, де зазначено ВІЛ-статус, мають зберігатись під замком
 • Коло осіб, які мають доступ до конфіденційних записів, обмежене названими в письмовому дозволі від імені особи (або одного з батьків/ опікуна), та співробітниками швидкої допомоги
 • Інформація щодо ВІЛ-статусу не буде додана до постійної навчальної або медичної документації учня без його письмової згоди (або письмової згоди одного з батьків/опікуна)
 • Процедурні правила для здійснення виправних дій у випадку порушення регуляцій

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.

3.3 Інклюзивне навчання на засадах компетентнісного підходу

Зміст

Базовий пакет вимог до інклюзивного (у широкому сенсі) навчання складається з параметрів і еталонних показників третього стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Інклюзивна освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр стандарту Еталоні показники
 1 Пріоритетність навчання життєвим навичкам

Чи наявні у вашому закладі освіти наступні компоненти навчання життєвим навичкам?

 • Розвиток психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації є одним із ключових завдань школи.
 • Шкільні курси і предмети, спрямовані на набуття учнями наступних психосоціальних навичок: аналізу і розв’язання проблем, критичного мислення, ухвалення зважених рішень, ефективної комунікації, співчуття, розбудови рівноправних стосунків, запобігання стресам та їх подолання, опору соціальному тиску, відмови від небажаних пропозицій тощо.
 • Вчителі школи пройшли підготовку з методики формування психосоціальних навичок за тематикою здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови миру, надзвичайних ситуацій (обсягом не менш як 90 годин);
 • До викладання курсів з формування соціальної і здоров’язбережної компетентності допускаються лише вчителі, які пройшли підготовку і мають відповідні сертифікати.
 • На засіданнях методичної ради і методичних об’єднань учителів – предметників та класних керівників регулярно обговорюються питання організації та якості соціальної і здоров’язбережної освіти у школі.
 2

Обов'язковість тематики здоров’я, безпеки, соціалізації, громадянства

Чи є тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, надзвичайних ситуацій обов’язковими елементами змісту навчального плану школи?

 • Тематика здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської компетентності є обов’язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • Учні отримують відповідні для їхнього віку базові знання з наступних питань:
  • фізична активність;
  • гігієна;
  • раціональне харчування;
  • профілактика інфекційних та неінфекційних захворювань;
  • попередження травматизму;
  • безпека у різних сферах життя;
  • психічне і соціальне здоров’я;
  • репродуктивне здоров’я;
  • профілактика вживання алкоголю, тютюну та інших психоактивних речовин;
  • профілактика ВІЛ-інфекціїї тощо.
 3 Система мотивації навчання педагогічних працівників та учнів життєво важливим навичкам на засадах компетентнісного підходу

Чи створена у вашому закладі освіти система мотивації, що включає наступні компоненти?

 • Керівництво вашого закладу надає педагоогічним працівникам допомогу в розвитку та підтримці впевненості у собі, як педагогів.
 • Педагогічні працівники заохочуються проходити навчання (дистанційне та очне) з питань формування важливих для здоров’я і безпеки життєвих навичок.
 • Вчитель (вихователь) спілкується з учнями на засадах діалогу, партнерства і заохочує їх працювати разом.
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів супроводжується позитивними примітками та порадами щодо покращення результатів.
 • У закладі відмовляються від використання рейтингів успішності в класі, що посилюють конкуренцію.
 • У закладі регулярно відбуваються виставки творчих робіт учнів.
 • Учнів заохочують ставити запитання під час навчання, які є цікавими для них.
 • Вчителі застосовують групові форми роботи, щоб учні могли працювати разом і формувати «дух команди».
 • Учні залучаються до заходів щодо адвокації та популяризації здорового способу життя.
 4 Залучення і рівність для всіх учасників

Чи забезпечує ваш заклад освіти інклюзивність (залученність) і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу? Зокрема:

 • У закладі забезпечено рівний доступ хлопців і дівчат до всіх освітніх програм, враховуючи важливі потреби дівчат і хлопців.
 • У закладі забезпечено рівний доступ хлопців і дівчат до всіх послуг, які надає навчальний заклад.
 • У закладі проявляють повагу до відмінностей і різноманіття.
 • Вчителі, працівники школи та батьки пройшли навчання з питань інклюзивної освіти і підготовлені для організації спільного навчання всіх дітей.
 • Заклад обладнано всім необхідним для дітей з особливими потребами (будівлі, класи, туалети, книги, інформація, транспорт до школи, тощо).
 • У вашому класі навчаються діти з інвалідністю.
5 Обов’язковий курс з основ здоров'я

Чи є обов’язковим для всіх учнів вашої школи предмет «Основи здоров'я»?

 • Предмет «Основи здоров'я» є обов’язковим для всіх учнів школи.
6 Стратегії активного навчання

Чи всі вчителі з у навчанні учнів з питань здоров`я і безпеки використовують стратегії активного навчання та форми роботи, які подобаються учням та є прийнятними для них?

 • Практичні заняття під керівництвом вчителя.
 • Обговорення.
 • Спільне навчання.
 • Імітація та навчальні ігри.
 • Робота вчителя та форму навчання за принципом «рівний-рівному».
 • Рольові ігри.
 • Відпрацювання навичок.
 • Візуалізація.

Довідка.

До стратегій активного навчання належать інтерактивні методи навчання, які базуються на партнерстві учнів і вчителя, залученні всіх учнів до навчальної діяльності, використанні різних форм інтерактивного навчання, врахування життєвого досвіду і індивідуальних стилів сприйняття і навчання учнів

 7

Можливості для відпрацювання навичок

Чи всі вчителі у навчанні учнів з питань здоров`я і безпеки дають учням можливість практикувати або тренувати навички, необхідні для підтримки та покращення їхнього здоров'я?

 • Розвиток критичного мислення та навички щодо вирішення проблем.
 • Прийняття рішень та оцінка наслідків прийнятих рішень.
 • Розвиток навичок спілкування.
 • Розвиток навичок відмови.
 • Уміння адекватно висловлювати почуття.
 • Уміння ставити відповідні цілі, щоб бути здоровим.
 • Доступ до достовірної та надійної інформації про здоров'я.
 • Виявлення та протидія маркетинговим стратегіям (наприклад, реклама тютюну або алкоголю) або повідомленням у ЗМІ, які можуть зашкодити здоров`ю.
 • Уміння справлятися зі складними особистими ситуаціями, такими як негативний тиск однолітків та зміни в родині.
 • Управління гнівом.
 • Формування позитивних стосунків.
 • Навички читати інформацію на упаковці харчових продуктів.
 • Планування здорових перекусів.
 • Розробка безпечного та індивідуального плану фізичної активності.
 • Звичка носити та правильно використовувати захисне спорядження (наприклад, велосипедний шолом, ремінь безпеки, засоби захисту очей).
 8

Завдання, які заохочують взаємодію учнів з родиною та громадою

Чи всі вчителі з питань здоров`я використовують завдання або проекти, які заохочують учнів до взаємодії з членами сім'ї та громадськими організаціями?

 • Виконання домашніх обов’язків / завдань разом з батьками, опікунами або іншими членами родини.
 • Проведення опитування членів родини.
 • Донесення інформації до членів родини.
 • Виставки учнівських проектів у школі для представлення членам родин учнів.
 • Участь у веселих сімейних заходах, пов'язаних з безпечною фізичною активністю та здоровим харчуванням.
 • Заохочення родинних обговорень на теми, що стосуються здоров`я, які до того учні розглядали в школі.
 • Розробку та відпрацювання планів безпеки разом з родиною (наприклад, план евакуації під час пожежі вдома, або план евакуації під час стихійного лиха).
 • Збір інформації про існуючі громадські послуги.
 • Надання учнями волонтерської допомоги у сфері громадських послуг та в реалізації проектів з розвитку громади.
 • Участь у громадських спеціальних заходах та відвідування громадських організацій після школи.
 9

Підготовлені педагогічні працівники у сфері безпеки і здоров`я

Чи всі уроки з питань безпеки і здоров`я проводяться підготовленими викладачами з питань здоров’язбережної і соціальної компетентності та методики викладання превентивних програм?

 • Всі уроки проводяться підготовленими вчителями.
10

Підвищення кваліфікацію за дистанційним і очними формами навчання

Чи діє у закладі система підвищення кваліфікації, яка містить наступні компоненти?

 • Персонал заладу постійно підвищує свою кваліфікацію з питань безпечної і дружньої до дитини школи, принаймі раз на рік проходячи відповідні тренінги.
 • Вчителі, які викладають предмет «Основи здоров’я» та інші курси з формування соціальної та здоров’язбережної компетентності учнів, обов’язково проходять відповідну дистанційну і очну підготовку.
 • Проходження курсів з підвищення своєї кваліфікації за дистанційним і очними формами навчання враховується у результатах атестації (сертифікації) вчителів).
 11

Підвищення кваліфікації з методів роботи з класом

Чи всі викладачі протягом останніх двох років пройшли курс підвищення кваліфікації у техніках роботи з класом?

 • Всі викладачі протягом останніх двох років пройшли курс підвищення кваліфікації у техніках роботи з класом.
 12 Важливі теми щодо запобігання ненавмисному травмуванню та насильству

Чи містить ваша навчальна програма всі ці теми щодо запобігання ненавмисному травмуванню та насильству?

 • Безпека користування автотранспортом, наприклад, використання пасків безпеки.
 • Використання захисного спорядження для їзди на велосипеді, катання на ковзанах або інших видів спорту.
 • Безпека при поводженні з вогнем, водою, та безпека пішоходів.
 • Попередження отруєння.
 • Готовність до надзвичайних ситуацій.
 • Перша допомога та серцево-легенева реанімація (СЛР).

До тем, пов'язаних з насильством, відносяться такі:

 • Управління гнівом.
 • Залякування і що робити, якщо когось залякують.
 • Піддразнювання.
 • Особиста безпека, наприклад, при зустрічі з незнайомими людьми.
 • Недоречні доторкання.
 • Методи вирішення конфліктів без бійки.
 • Види соціально орієнтованої поведінки, такі як співпраця, похвала, або готовність до підтримки інших людей.
 • Шанобливі та доброзичливі відносини з партнерами.
 • Особиста безпека, наприклад, орієнтована на те, аби не стати жертвою злочину.
 • Сексуальні домагання.
 • Насильство на побаченні.
 • Сексуальне насильство та зґвалтування.
 • Банди.
 • Уміння розпізнавати ознаки і симптоми того, що людина збирається заподіяти шкоди собі або комусь.
 • Як діяти, якщо хтось замислив заподіяти шкоди собі або іншим.
 • Коли звертатися по допомогу у випадку виникнення суїцидальних настроїв.
 • Коротко - та довгострокові наслідки насильства.
 • Взаємозв`язок між самогубством і іншими видами насильства.

До загальних тем, пов’язаних з травмуванням, відносяться такі:

 • Забобони, дискримінація та упередженість.
 • Співчуття, що означає ототожнення себе з іншою людиною та розуміння її почуттів, ситуації або мотивів.
 • Уміння приймати точку зору іншої людини.
 • Зв'язок між вживанням алкоголю або інших наркотиків, та травмуванням, насильством і самогубством. Ставлення соціального середовища до ненавмисного травмування, насильства та самогубства, в тому числі вплив засобів масової інформації, сім'ї, колег і культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги з попередження травматизму, насилля та самогубства.
 • Як розробити план та відстежити прогрес на шляху до досягнення особистої мети щодо запобігання травматизму, насильству та самогубству.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на підтримку інших, аби запобігти травмуванню, насильству та самогубству.
 • Як протистояти тиску з боку однолітків, який призводить до збільшення ризику травм, насильства та самогубства.
 13

Важливі теми щодо фізичної активності

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я всі зазначені нижче теми, які стосуються фізичної активності?

 • Фізичні, психологічні або соціальні переваги фізичної активності.
 • Як фізична активність може сприяти здоровій вазі.
 • Як фізична активність може покращити процес навчання.
 • Як малорухливий спосіб життя впливає на розвиток хронічних захворювань.
 • Тренованість, яка впливає на здоров`я, тобто, серцево-судинну витривалість, м'язову витривалість, м'язову силу, гнучкість та будову тіла.
 • Відмінності між фізичною активністю, фізичними вправами та фітнесом.
 • Етапи тренування, тобто, розігрів, робота і заспокоєння.
 • Подолання перешкод щодо фізичної активності.
 • Скорочення сидячої діяльності, наприклад, перегляду телебачення.
 • Можливості для фізичної активності в громаді.
 • Запобігання травмуванню під час фізичної активності.
 • Безпека, пов`язана з погодними умовами, наприклад, уникнення теплового удару, переохолодження та сонячних опіків під час фізичної активності.
 • Який об`єм фізичної активності слід вважати достатнім, тобто, визначення частоти, інтенсивності, часу і типу фізичної активності.
 • Небезпеки використання допінгу, як, наприклад, стероїдів.
 • Вплив соціального середовища на фізичну активність, в тому числі вплив засобів масової інформації, сім'ї, колег та культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги, пов'язані з фізичною активністю та фітнесом.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших, аби залучити їх до фізичної активності.
 • Як протистояти тиску з боку однолітків, які перешкоджають фізичній активності.
 14

Важливі теми щодо здорового харчування

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я всі ці теми щодо здорового харчування?

 • Зв`язок між здоровим харчуванням, особистим здоров'ям та профілактикою захворювань.
 • Керівництво з харчування за схемою «Моя тарілка».
 • Читання та врахування інформації, вказаної на упаковці харчових продуктів.
 • Різноманітний раціон щодня.
 • Баланс між споживанням їжі та фізичною активністю.
 • Вживання більшої кількості фруктів, овочів та цільнозернових продуктів.
 • Вибір продуктів з низьким вмістом жирів, насичених жирів і холестерину, та відсутністю трансжирів.
 • Вибір продуктів харчування та напоїв з низьким вмістом цукру.
 • Рекомендації щодо споживання солі.
 • Споживання більшої кількості продуктів, багатих на кальцій.
 • Приготування здорової їжі та перекусів (легких закусок).
 • Ризики практик з контролю за вагою.
 • Врахування змін у розмірі тіла.
 • Безпека їжі.
 • Важливість споживання води.
 • Важливість сніданку.
 • Дотримання здорових навичок харчування при відвідуванні ресторанів.
 • Харчові розлади.
 • Зменшення споживання солі.
 • Вплив соціального середовища на здорове харчування, в тому числі вплив ЗМІ, сім'ї, колег та культури.
 • Як знайти достовірну інформацію або послуги, пов'язані з харчуванням та дотриманням дієти.
 • Як розробити план і відстежити прогрес на шляху до досягнення особистої мети, харчуватись здорово.
 • Як чинити опір тиску, пов'язаному з нездоровими харчовими звичками, з боку однолітків.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей щодо їхніх звичок здорового харчування.
 15

Важливі теми щодо попередження вживання тютюну

Чи містить ваш навчальний план з питань охорони здоров`я всі зазначені нижче теми щодо попередження вживання тютюну?

 • Коротко - та довгострокові наслідки для здоров`я як результат вживання тютюну, включаючи цигарки, сигари та бездимний тютюн, а також інші тютюнові вироби.
 • Переваги щодо утримання від вживання тютюну.
 • Важливість відмови від вживання тютюну.
 • Вплив нікотину в тютюнових виробах, що впливає на виникнення залежності.
 • Вплив пасивного куріння на здоров'я, та переваги середовища, вільного від куріння та тютюну в цілому.
 • Скільки молодих людей курять.
 • Ставлення соціального середовища до вживання тютюну, в т. ч., вплив ЗМІ, сім'ї, колег та культури.
 • Пошук достовірної інформації та послуг, пов'язаних з профілактикою та припиненням вживання тютюну.
 • Вміння протистояти тиску з боку однолітків щодо вживання тютюну.
 • Прийняття особистих зобов’язань не вживати тютюн.
 • Підтримка заходів школи та спільноти у питаннях щодо створення середовища без тютюну.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей, аби запобігти вживанню тютюну.
 • Вплив або підтримка інших, аби вони кинули палити.
 • Як уникнути забруднення навколишнього середовища тютюновим димом, як уникати пасивного куріння.
 16 Важливі теми щодо обізнаності про астму

Чи містить ваш навчальний план з питань охорони здоров`я всі зазначені теми щодо обізнаності про астму?

 • Основні факти та чинники виникнення астми.
 • Зв`язок з довіреною дорослою людиною, яка може допомогти особі, що потребує допомоги у випадку астматичного нападу.
 • Шляхи підтримки однокласників, хворих на астму.
 • Виявлення співчуття до людей, хворих на астму.
 17

Важливі теми щодо запобігання ВІЛ, іншим ЗПСШ і вагітності

Чи містить ваш навчальний план з питань здоров`я і безпеки всі зазначені теми щодо запобігання ВІЛ, іншим захворюванням, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) і вагітності?

 • Питання, пов’язані з розвитком людини, в т. ч. питання репродуктивної анатомії та статевої зрілості.
 • Як передається ВІЛ та інші ЗПСШ.
 • Ознаки та симптоми ВІЛ та інших ЗПСШ, а також методи їх діагностики та лікування.
 • Довгострокові наслідки ВІЛ, інших ЗПСШ та СНІД для здоров'я.
 • Співчуття до людей, які живуть з ВІЛ або СНІД.
 • Запобігання ВІЛ, іншим ЗПСШ та вагітності.
 • Утримання як найефективніший спосіб уникнути ВІЛ, інших ЗПСШ та вагітності.
 • Вплив соціальних чинників на сексуальну поведінку, в т. ч. вплив ЗМІ, сім'ї, колег, сексуальних партнерів, гендерних ролей та культури.
 • Загальні фактори ризику виникнення ВІЛ, інших ЗПСШ та вагітності (наприклад, вживання алкоголю або інших наркотиків, непостійне або неправильне використання презервативів).
 • Створення та підтримання здорових стосунків.
 • Методи запобігання вагітності та ЗПСШ, і їхня дієвість.
 • Як правильно використовувати методи запобігання вагітності та ЗПСШ, в т. ч. презервативи.
 • Опір спонуканню до сексуальної поведінки.
 • Навички ефективного спілкування для підтримки свого сексуального здоров'я і безпечних відносин.
 • Емоційні, соціальні, фізичні та фінансові наслідки підліткового батьківства.
 • Пошук достовірної інформації або послуг, пов'язаних з ВІЛ, ІПСШ і вагітністю, в т.ч. послуг з консультування та тестування.
 • Як впливати, підтримувати або виступати на боці інших людей, щоб допомогти їм прийняти здорові рішення, пов'язані з сексуальною поведінкою.
 • Відповідальність впевнитись, що кожен статевий контакт є погодженим, і як розпізнати ознаки сексуальних домагань, примусу або тиску на інших людей.
 • Як визначити ефективні та надійні послуги, інформацію та продукцію, в т. ч. ті, які стосуються сексуальних домагань, примусу та насильства.

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.

3.4 Ефективне шкільне управління, партнерство і участь

Зміст

Базовий пакет вимог до інклюзивного (у широкому сенсі) навчання складається з параметрів і еталонних показників четвертого стандарту безпечної і дружної до дитини школи «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь». Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Показник стандарту Еталоні показники
 1  Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетомї політики закладу освіти

Чи містить політика вашого закладу освіти наступні компоненти?

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи (БДДШ) є одним із засадничих принципів діяльності навчального закладу.
 • У закладі створена і постійно діє шкільна команда з питань аналізу і удосконалення діяльності БДДШ.
 • У закладі регулярно здійснюється екпрес оцінка за участю всіх зацікавлених сторін: керівництва, вчителів, учнів, допоміжного персоналу, шкільних психологів і соціальних педагогів, батьків, представників органів управляння освітою, тощо.
 • Результати експрес оцінювання доступні для всіх зацікавлених сторін.
 • Шкільна команда регулярно (щонайменше раз на рік) здійснює комплексне планування заходів з удосконадення навчального закладу.
 • У релізації запланованих заходів приймають участь усі зацкавлені сторони.
 2 Заклад має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймаються усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • У закладі встановлено зрозумілі для всіх правила поведінки.
 • Принципи діяльності і правила поведінки у навчальному закладі обговорюються і приймаються за рівною участю педагогічного колективу, учнів школи та їх батьків.
 • Місія і правила поведінки у закладі розміщено так, що кожен бажаючий може ознайомитися з ними.
 • Встановлені у закладі правила поведінки добре сприймаються учнями, вчителями, батьками.
 • Узакладі дотримуються норм конструктивної взаємодії педагогічних працівників та учнів.
 3

Управління закладом відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості і поваги до різноманіття культур

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • У статуті закладу чітко виписані принципи управління школою на засадах самоврядування, демократії і прозорості у прийнятті рішень, рівного доступу до всіх послуг, поваги до різноманіття культур.
 • У закладі створено і постійно діють органи самоврядування: піклувальна рада, педагогічна рада, учнівська рада тощо.
 • Органи самоврядування реально впливають на життя навчального закладу
 • Учні беруть участь в обговоренні всіх важливих для шкільного життя питань.
 • Учні беруть участь у заходах, які допомагають їм усвідомити, зрозуміти та цінувати відмінності між ними (наприклад, культурні, релігійні, соціальні).
 • Учні спільно розв’язують проблеми, що виникають.
 • Уі можуть відкрито висловлювати свої почуття та думки щодо навчання і шкільного життя.
 • Дівчата і хлопці мають рівні можливості для розкриття свого потенціалу.
 • Педагогічний колектив закладу активно сприяє залученню учнів до прийняття рішень щодо організації процесу навчання.
 4 Батьки учнів приймають активну участь у житті закладу

Чи наявні у вашому закладі наступні компоненти?

 • Батьки (піклувальники) почуваються бажаними гостями у закладі освіти.
 • Усіх батьків (піклувальників) ознайомлюють із місією і правилами поведінки у навчальному закладі.
 • Батьків (піклувальників) учнів запрошують до закладу, щоб обговорити з учителями навчальні досягнення та/або поведінку дитини на уроках.
 • Батьки (піклувальники) мають змогу обговорювати і брати участь у прийнятті закладоим освіти.
 • Батьки (піклувальники) залучаються до будь-яких видів діяльності, пов’язаних із життям школи (наприклад, екскурсії, конкурси та інше).
 • Вчителі заохочують і надають рекомендації батькам щодо допомоги дітям у закріпленні та повторенні вдома отриманих у школі знань.
 • Учителі навчального закладу проводять батьківські збори, презентаційні тренінгові заняття для ознайомлення батьків зі змістом та методами формування соціальної і здоров’язбережної компетентності учнів.
 5 Служба безпеки і здоров’я

Чи створена у вашому навчальному закладі і діє на постійній основі служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування і підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища?

 • У навчальному закладі є фахівці з охорони праці, безпеки життєдіяльності, здорового способу життя.
 • У навчальному закладі функціонує комісія з питань охорони праці.
 • У навчальному закладі є медичний працівник та функціонує медичний пункт для надання домедичної допомоги.
 • У навчальному закладі є психологічна служба.
 • У навчальному закладі є соціальний педагог.
 6 Взаємодія з громадою

Чи проводить ваш заклад освіти активну взаємодію з громадою і органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства?

 • У закладі працюють громадські організації, які опікуються промоцією здорового способу життя, безпечної поведінки, активного громадянства тощо.
 • Педагогічний колектив закладу співпрацює з різними соціальними інституціями місцевої громади (закладами охорони здоров’я, органами внутрішніх справ, позашкільними навчальними закладами тощо).
 • Вчителі навчального закладу постійно беруть участь в організації чи проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, які спрямовані на розвиток та підвищення якості превентивної освіти.
 • Учні працюють над проектами на користь місцевої громади та спільно з нею.
 • Заклад має свій веб-сайт, на якому регулярно висвітлюється діяльність освітнього закладу.
 • Персонал закладу і учні регулярно проходять навчання з питань ефективного самоврядування.

 

Список використаних джерел

 1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 2. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.

3.5 Заклади освіти в умовах епідемії

Зміст

Епідемія (від грец. επί —серед і грец. δεμος — народ) ‑ пошесть, мор, моровиця.

Українське законодавство визначає епідемію як масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу. У багатьох країнах світу поняття епідемії включає також випадки масового ураження, в тому числі й отруєння.

Поширення епідемії на декілька країн або на кілька континентів називають пандемією.

В умовах епідемії особливо важливим є захист дітей та навчальних закладів від інфікування.

Підтримання безпечної роботи в школах або відновлення їх роботи після карантину потребують врахування багатьох чинників, але за умови хорошої роботи це може посприяти покращенню громадського здоров'я.

Онлайн-курс, присвячений питанням безпеки в умовах епідемії, можна пройти за посиланням http://sepi.multycourse.com.ua/ua/

Далі наведено лише загальні принципи і рекомендації для закладів освіти Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо профілактики інфекційних захворювань та контролю за їх поширенням.

Захист здоров’я учнів, вчителів і персоналу закладу освіти базується на таких загальних принципах:

 1. Хворі учні, вчителі та інший персонал не повинні відвідувати школу.
 2. Школа має забезпечити регулярне миття рук водою з милом і щоденну дезінфекцію та очищенням поверхонь дезінфекторами або хлорним розчином.
 3. Школа має забезпечити постачання якісної води, каналізацію та правильне поводження з відходами.
 4. Школа має сприяти соціальній дистанції для уповільнення поширення особливо заразних хвороб, у тому числі обмежувати скупчення людей.

 

Рекомендації ЮНІСЕФ щодо заходів безпеки у закладах освіти в умовах епідемії, упорядковані за стандартами концептуальної рамки БДДШ, наведено у таблиці.

1. Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище

1.1. Популяризуйте регулярне миття рук та наочно демонструйте, як це правильно робити.

1.2. Сприяйте формуванню позитивної гігієнічної поведінки у дітей. Для цього:

 • забезпечте наявність у місцях для миття рук мила і достатньої кількості безпечної води;
 • заохочуйте до частого та ретельного миття рук (не менше 20 секунд);
 • розмістіть засоби для дезінфекції рук у туалетах, аудиторіях, залах, а за можливості й біля виходів;
 • забезпечте окремі вбиральні (туалети) для дівчат і хлопців, підтримуйте їх у чистоті.

1.3. Забезпечте, принаймні раз на день, миття та дезінфекцію шкільних приміщень:

 • особливу увагу приділяйте поверхням, яких торкаються багато людей (поручні, обідні столи, спортивний інвентар, ручки дверей та вікон, іграшки, навчальні та методичні посібники тощо);
 • використовуйте 0,5% гіпохлорит натрію для дезінфекції поверхонь та 70%-й етиловий спирт для дезінфекції дрібних предметів. Забезпечте технічний персонал відповідним засобами.

1.4. Забезпечте належну циркуляцію повітря та вентиляцію там, де це дозволяє клімат (наприклад, відчиняйте вікна, використовуйте кондиціонери тощо).

1.5. Розмістіть спеціальні рекламні плакати, що заохочують до гігієни рук та органів дихання.

1.6. Організуйте щоденне прибирання сміття та його вивезення.

2. Комфортне психосоціальне середовище

2.1. Забезпечте надання психосоціальної підтримки:

 • заохочуйте дітей до обговорення їхніх проблем;
 • надавайте інформацію, відповідну віку дитини, без приховування фактів;
 • зорієнтуйте учнів на підтримку однолітків та запобігання відчуженню і булінгу;
 • переконайтеся, що вчителям відомо про місцеві ресурси для підтримки власного здоров’я;
 • співпрацюйте зі шкільними психологами, медичними та соціальними працівниками для виявлення і підтримки учнів та працівників, які мають симптоми стресу.
3. Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу

3.1. Забезпечте безперервність у навчанні. Це можуть бути:

 • онлайн-навчання;
 • радіо-, відео- чи телепередачі навчального змісту;
 • щоденний або щотижневий дистанційний контроль вчителями виконання завдань учнями;
 • перегляд / розробка стратегії прискореної освіти.

3.2. Запровадьте цільову профілактичну освіту:

 • включіть питання профілактики та контролю захворювань у щоденний розпорядок життя школи та у навчальні програми;
 • переконайтеся, що зміст навчання відповідає віку, статі, національності та фізичним можливостям учнів,
 • а самі процедури інтегровані в існуючі теми.
4. Ефективне шкільне управління, партнерство і участь

4.1. Відстежуйте останні новини:

 • дослідіть основну інформацію про коронавірусну хворобу: її симптоми, можливі ускладнення, шляхи передачі та способи запобігання зараженню;
 • отримуйте інформацію тільки із офіційних джерел, таких як ЮНІСЕФ, ВООЗ, МОЗ України;
 • критично ставтесь до поширення міфів, які передаються з вуст у вуста або через інтернет

4.2. Запроваджуйте практику соціального дистанціювання:

 • запровадьте різночасовий початок і кінець навчального дня;
 • скасуйте збори, спортивні ігри та інші заходи, що передбачають скупчення людей;
 • розташуйте парти на відстані не менше одного метра одна від одної (за можливості);
 • навчайте дітей створювати власний простір та уникати зайвих дотиків.

4.3. Заздалегідь встановіть порядок дій у разі виявлення симптомів захворювання в учнів або персоналу:

 • процедуру взаємодії із місцевими органами охорони здоров’я і шкільним медичним персоналом;
 • порядок відсторонення хворих учнів та персоналу від занять. Можливо, виникне необхідність направити учнів/ персонал до медичного закладу або відправити додому;
 • поділіться інформацією щодо цих заходів із персоналом, батьками та учнями.

4.4. Сприяйте обміну інформацією:

 • дотримуйтеся вказівок органів охорони здоров'я та освіти;
 • перегляньте списки повідомлень про надзвичайні ситуації;
 • обмінюйтеся інформацією з персоналом, опікунами та учнями про ситуацію із поширенням захворювання, а також про заходи профілактики та контролю в школі;
 • наголошуйте, що батьки мають попередити школу та органи охорони здоров’я у разі, коли у когось із членів сім’ї діагностовано коронавірус, та залишити дитину вдома;
 • використовуйте батьківські комітети та інші механізми для сприяння обміну інформацією;
 • створіть спеціальні матеріали, наприклад, плакати, та розмістіть їх на дошках оголошень, у туалетах та інших загальних приміщеннях.

4.5. За необхідності адаптуйте шкільний регламент:

 • розробіть гнучку політику відвідувань школи та відпусток, яка буде заохочувати учнів та працівників залишатися вдома під час хвороби або догляду за хворими членами сім'ї;
 • скасуйте винагороди та заохочення за відмінне відвідування;
 • плануйте можливі зміни в шкільному розкладі, особливо стосовно канікул та іспитів.

4.6. Контролюйте відвідування школи:

 • запровадьте моніторинг відвідування школи;
 • попередьте місцеві органи охорони здоров’я у разі відсутності значної кількості учнів та персоналу через респіраторні захворювання.

4.7. Підтримуйте уразливі групи населення:

 • координуйте свої дії із системами соціального захисту;
 • враховуйте потреби дітей із обмеженими можливостями, адже маргіналізовані групи можуть набагато сильніше потерпати від хвороби або її вторинних наслідків;
 • проаналізуйте будь-які конкретні наслідки можливого збільшення ризику інфікування коронавірусом учнів у разі догляду ними за хворими вдома або поза школою.

 

Додаткові Матеріали

Онлайн-курс "Заклади освіти в умовах епідемії"

Модуль 4. Додатковий пакет вимог до Безпечної і дружної до дитини школи в контексті здоров’я і безпеки

4.1 Фізичне виховання та інші програми фізичної активності

Зміст

 

У цьому модулі ви ознайомитеся з додатковим пакетом вимог для створення безпечної і дружньої до дитини школи, пов’язаних із чинниками ризику і захисту для здоров’я дітей і персоналу школи. Вимоги упорядковані за п’ять напрямками:

 1. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності.
 2. Послуги з харчування.
 3. Послуги з охорони здоров`я.
 4. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги.
 5. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників закладу.

 

 

Пакет вимог до фізичного виховання у закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1

60 хвилин фізичного виховання на день, 225 хвилин на тиждень

Чи всі учні у кожному класі мають достатню кількість хвилин фізичного виховання на день (тиждень) протягом усього навчального року?

Довідка: Уроки фізичного виховання потрібно проводити принаймні три рази на тиждень; краще, якщо уроки фізкультури проводитимуться щодня.

 2

Інформація та матеріали для вчителів фізичного виховання

Чи всі вчителі фізичного виховання забезпечені інформацією та матеріалами, вказаними нижче, які допомагають якісно проводити уроки фізичної культури?

 • Цілі, завдання та очікувані результати фізичного виховання.
 • Наявний навчальний план з фізичного виховання.
 • План з оцінювання успішності учнів.
 • Пристрої контролю фізичної активності, такі як крокоміри, пульсометри.
 • Протоколи для аналізу та оцінювання успішності учнів з фізичного виховання.
 • Види навчання, які збільшують час, коли учні займаються фізичною активністю від помірної до високої інтенсивності.
 • Види навчання, які залучають до процесу фізичного виховання учнів з довгостроковими фізичними, медичними або розумовими обмеженнями.
 3 Заборона відмови або звільнення від уроків фізичного виховання

Чи забороняє заклад відмову або звільнення від уроків фізичного виховання?

 • Заклад освіти забороняє відмову або звільнення від уроків фізичного виховання.
 4 Учні активні принаймні 50% часу уроку

Під час більшості уроків фізичного виховання вчителі підтримують активність учнів на рівні від помірної до високої принаймні 50% часу?

 • Так, на всіх або на більшості уроків.
 5 Індивідуальні плани фізичної активності та занять фізичною культурою

Чи розробляють та втілюють учні власні індивідуальні плани фізичної активності та занять фізичною культурою в рамках програми з фізичного виховання?
Чи підтримують вчителі фізичного виховання постійний зворотній зв`язок з учнями з питань реалізації їх планів?

 • Учні розробляють та втілюють власні індивідуальні плани фізичної активності, а вчителі підтримують постійний зворотній зв`язок з учнями з питань реалізації їх планів.
 6 Сприяння реалізації громадських заходів з фізичної культури

Чи містить навчальна програма з фізичного виховання у вашому закладі три або більше методи, які спонукають учнів до участі в різноманітних видах громадських заходів з фізичної культури?

 • Обговорення в класі.
 • Дошки оголошень.
 • Анонси, орієнтовані на широкий загал.
 • Запрошені лектори, які пропагують громадські програми.
 • Розповсюдження листівок.
 • Домашні завдання.
 • Статті в інформаційних бюлетенях.
 • Отримані заліки за участь в громадських заходах та програмах з фізичної культури.
 7 Дипломовані вчителі фізичної культури

Чи всі уроки фізичної культури проводяться дипломованими вчителями, які мають відповідний диплом або мають дозвіл на викладання фізичної культури?

 • Всі уроки фізичної культури проводяться дипломованими вчителями, які мають відповідний диплом або мають дозвіл на викладання фізичної культури.
 8 Увага до учнів з особливими потребами

Чи передбачає навчальна програма з фізичного виховання у вашій школі використання всіх або більшості методів, зазначених нижче, які дозволяють учням з особливими потребами щодо здоров`я відвідувати уроки фізичного виховання?

 • Уроки фізкультури адаптовані під потреби учнів.
 • Використання спорядження та інвентарю, адаптованого під спеціальні потреби учнів.
 • Забезпечення повноцінної участі в уроках фізичного виховання учнів з хронічними захворюваннями, належним чином та коли вони мають таку можливість.
 • Спостереження за проявами та симптомами хронічних захворювань.
 • Заохочення учнів носити з собою потрібні ліки і самостійно слідкувати за їх прийомом (в тому числі профілактичних і/або тих, що приймають у випадку астматичних нападів) у спортивній залі та на ігрових полях; допомога учням, які не мають ліків з собою.
 • Заохочення студентів до активного самоконтролю в спортивному залі та на ігрових полях (якщо батьки/опікуни, медичний працівник і шкільна медсестра радять це робити).
 • Залучення другого вчителя, помічника, фізіотерапевта, або професійного терапевта для допомоги учням у разі необхідності.
 • Використання методики навчання за принципом «рівний-рівному» (наприклад, об'єднання учнів без особливих потреб щодо здоров`я з учнями, які такі потреби мають).
 9 Заходи з безпеки під час занять фізичною культурою

Чи передбачає навчальна програма з фізичного виховання у вашому закладі використання всіх заходів безпеки, зазначених нижче?

 • Активний нагляд.
 • Заохочення соціально орієнтованої поведінки.
 • Використання захисного одягу та спорядження, яке підходить дитині за розміром та знаходиться у хорошому стані.
 • Використання безпечного, відповідного до віку учнів, інвентарю.
 • Мінімізація впливу сонця, смогу та екстремальних температур.
 • Використання методів боротьби з інфекцією під час роботи з кров`ю та іншими рідинами тіла.
 • Спостереження за навколишнім середовищем, щоб знизити вплив потенційних алергенів або подразнюючих речовин (наприклад, пилку, бджіл, сильних запахів).
 10 Підвищення кваліфікації вчителів

Чи мають викладачі фізичного виховання принаймні раз на рік проходити курси підвищення кваліфікації з питань фізичного виховання?

 • Викладачі фізичного виховання принаймні раз на рік мають проходити курси підвищення кваліфікації з питань фізичного виховання.
 11 Участь у шкільних спортивних програмах або секціях

Чи беруть участь хлопці та дівчата у шкільних спортивних програмах або секціях, які проводяться під егідою школи?

 • Багато хлопців і дівчат беруть участь у шкільних спортивних програмах або секціях, які проводяться під егідою школи.
 12 Можливість участі у міжшкільних заняттях спортом

Чи представлені у вашому закладі принаймні 5 різних видів спорту, у яких і хлопці, і дівчата могли б змагатись на міжшкільному рівні?

 • Заклад пропонує і хлопцям, і дівчатам принаймні 5 різних видів спорту, представлених на міжшкільному рівні.
 13 Можливість участі в заходах з фізичної активності до та після навчання

Чи надає ваш заклад можливості для учнів займатись фізичною активністю до та після навчального дня, наприклад, за допомогою організованої фізичної активності або доступу до закладів або обладнання для фізичної активності?

 • Заклад надає можливості для учнів займатись фізичною активністю як до, так і після навчального дня.
 14 Проведення активних перерв у класах

Чи всім учням надаються можливості брати участь в активних перервах у класах?

 • Всім учням щодня надаються можливості брати участь в активних перервах у класах.
 15 Вимоги до підготовки тренерів з видів спорту

Чи вимагають у вашому закладі від усіх спортивних тренерів міжшкільного рівня пройти підготовку у тому виді спорту, який вони викладають, що відображає достатню майстерність і знання у галузі, в якій вони викладають?

 • У закладі освіти від усіх спортивних тренерів міжшкільного рівня вимагають пройти підготовку у тому виді спорту, який вони викладають.
16 Відповідність спортивних закладів / інвентарю стандартам безпеки

Чи гарантує школа, що інфраструктура та обладнання для фізичної активності відповідає або перевищує рекомендовані стандарти безпеки щодо проектування, монтажу та технічного обслуговування, наступними способами?

 • Регулярний огляд і ремонт внутрішніх і зовнішніх ігрових зон, в тому числі ігрових майданчиків і спортивних полів.
 • Регулярний огляд і ремонт спортивного інвентарю, як-то м'ячі, скакалки, кардіотренажери, тренажери вільної ваги та силові тренажери.
 • Оббиті пом’якшувачем / матами стійки воріт та стіни спортивної зали.
 • Майданчик для гри в футбол, баскетбол, волейбол.
 • Надійно закріплені переносні футбольні ворота, які зберігаються в закритому приміщенні, коли не використовуються.
 • Відкриті трибуни, сконструйовані таким чином, щоб мінімізувати ризик падіння.
 • Проти ковзальні поверхні біля басейну.
 • Басейни, спроектовані, побудовані та модернізовані таким чином, аби уникнути пошкоджень.
 17 Вимоги до правил безпеки під час занять спортом

Чи забезпечує спортивна програма вашого закладу впровадження та виконання всіх наступних вимог до правил безпеки?

 • Вимагає проходження медичного огляду у лікаря.
 • Уникає крайнощів у тренувальному режимі, які можуть призвести до травм (наприклад, тепловий удар, виснаження, зневоднення, розтягнення зв`язок, перевантаження).
 • Встановлює допуски, в тому числі дозвіл від медичного працівника, перш ніж дозволити подальшу участь у заняттях або повернення до гри після травми голови.
 • Заохочує хорошу фізичну підготовку, роботу в команді, а також дотримання правил безпеки.
 • Суворо дотримується заборони насильства та агресії з боку учнів, глядачів, тренерів та інших осіб під час спортивних заходів.
 • Суворо дотримується заборони небезпечної спортивної поведінки (наприклад, атака головою у футболі, гра високо піднятою ключкою в хокеї, кидання біти у бейсболі).
 • Повідомляє про всі спортивні травми до відповідної установи.

 

Список використаних джерел

 1. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.
 2. School Health Index, https://www.cdc.gov/healthyschools/shi/index.htm/ Developed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of Adolescent and School Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, and Office on Smoking and Health; and the National Center for Injury Prevention and Control, Division of Unintentional Injury Prevention, and Division of Violence Prevention.

 

4.2 Послуги з харчування

Зміст

Пакет вимог до послуг з харчування у закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1 Сніданок та обід

Чи забезпечує ваш заклад харчування (сніданок та обід), які є абсолютно доступними для всіх учнів?

 • Заклад пропонує сніданок та обід і вони є доступними для всіх учнів.
 2 Закупівля та приготування здорової їжі

Чи систематично дотримується служба шкільного харчування правил щодо закупівлі та приготування більш здорових продуктів?

 • Дотримання інструкцій, які вимагають меншого вмісту солі в приготованій їжі; а також у таких консервованих продуктах як овочі, соуси та ін.
 • Дотримання інструкцій, які вимагають меншого вмісту цукру в готових продуктах, зокрема, в цільнозернових мюслях, зернових батончиках; сніданках - млинцях або вафлях; а також у консервованих фруктах.
 • Запікання м’яса у духовці чи на вогні, радше ніж його смаження на олії.
 • Приготування овочів на пару або запікання.
 • Приготування овочів без олії або з малою її кількістю.
 • Приготування їжі у посуді з протипригарним покриттям, використання паперу для випічки, а не жиру чи олії.
 • Використання заморожених, або консервованих з низьким вмістом солі, овочів замість звичайних консервованих овочів.
 • Використання продуктів, вирощених або вироблених на місцевих с/г підприємствах/фермах, зокрема, молока, сільськогосподарських продуктів та/або м'яса, курки чи риби.
 • Дотримання стандартизованих рецептів, що передбачають приготування їжі з обмеженим використанням жирів, олій, солі та цукру.
 • Використання інших приправ (свіжих трав) замість солі. Трави можуть бути вирощені на шкільній присадибній ділянці або у місцевих виробників.
 3 Популяризація здорового/правильного вибору їжі та напоїв

Чи популяризує ваш заклад вибір на користь здорової їжі та напоїв наступними способами?

 • Різноманітні фрукти викладені в привабливі вази або кошики.
 • Фрукти у вигляді шматочків або нарізки доступні щодня.
 • Щодня фрукти викладені в такому місці, де б учні бачили їх та могли дістати.
 • Щодня овочі додаються в усі перекуси, доступні учням.
 • Всі співробітники, особливо ті, які обслуговують учнів, відповідно підготовлені аби ввічливо спонукати учнів обрати та з`їсти запропоновані овочі разом з обідом.
 • У школі практикуються опитування учнів та дегустація учнями блюд з метою удосконалення меню, дизайну шкільної їдальні та нових ідей щодо промоції здорового харчування.
 • Мистецькі витвори учнів демонструються у зонах відпочинку та шкільній їдальні.
 • Щоденні оголошення використовуються для популяризації та продажу блюд з меню.
 4 Достатня кількість часу для споживання їжі у школі

Чи мають учні принаймні 15 хвилин аби поснідати, і принаймні 20 хвилин на обід з моменту, коли вони сіли за стіл?

 • Учні мають принаймні 15 хвилин аби поснідати, і принаймні 20 хвилин на обід з моменту, коли вони сіли за стіл.
 5 Співпраця між персоналом шкільної їдальні та вчителями

Чи використовують співробітники їдальні три або більше із зазначених нижче форм співпраці з вчителями для підсилення уроків з питань здорового харчування, які проводяться в школі?

 • Участь у розробці та реалізації освітніх програм з питань здорового харчування.
 • Показ освітніх та інформаційних матеріалів для підсилення тематичних уроків.
 • Забезпечують продуктами харчування для їх використання при проведенні уроків зі здорового харчування / дієтології.
 • Пропонують нові ідеї для підготовки тематичних уроків.
 • Проводять тематичні уроки або презентації для учнів
 • Влаштовують для класів екскурсії їдальнею.
 6 Щорічний безперервний процес навчання та підготовки персоналу шкільної їдальні

Чи всі керівники та співробітники служби харчування вашого закладу отримали відповідну освіту / пройшли підготовку?

 • Всі співробітники служби шкільного харчування отримали відповідну освіту / пройшли підготовку.

Примітка.

Теми для обговорення можуть включати питання ( але не обмежуватись ними) безпеки харчових продуктів, оновлення стандартів шкільного харчування, чутливість до певних продуктів та алергію, технології обслуговування клієнтів або виробництва харчових продуктів.

 7 Чиста, безпечна, охайна їдальня

Чи забезпечує ваш заклад учнів чистою, безпечною та охайною їдальнею, відповідно до зазначених нижче критеріїв?

 • Фізична структура (наприклад, стіни, покриття підлоги) не потребує ремонту.
 • Столи та стільці не пошкоджені та підходять за розміром всім школярам.
 • Місця для сидіння не переповнені (тобто, ніколи не зайняті більше ніж на 100%).
 • У шкільній їдальні діють правила безпечної поведінки (наприклад, не бігати, не кидати їжу або посуд).
 • Підлога та столи прибираються у проміжках між обідами або під час перерв.
 • Їдальня оформлена у відповідності до віку учнів.
 • Відповідні методи використовуються для запобігання надмірному шуму (наприклад, заборонено свистіти).
 • Запахи приємні та не надто різкі.
 • Учнів з особливими потребами забезпечують за потреби відповідними пристроями для харчування.
 8 Наявність запасів продуктів харчування на випадок надзвичайних ситуацій

Чи навчені співробітники шкільного закладу харчування та спостерігачі у їдальні (наприклад, вчителі, помічники) швидко та ефективно реагувати на вказані нижче види надзвичайних ситуацій, пов`язаних з харчуванням?

 • Задуха (удушення).
 • Стихійні лиха (наприклад, проблеми з охолодженням і зберіганням продуктів в умовах відключення електроенергії).
 • Необхідність швидкої медичної допомоги (наприклад, важкі алергічні реакції на їжу, наслідки діабету).
 • Спроби заразити харчові продукти біологічними чи іншими забрудненнями.
 • Ситуації, які вимагають надання учням притулку в школі.
 9 Діяльність за програмою «Від ферми школі»

Чи здійснює ваш заклад будь-які заходи за програмою «Від ферми школі»?

 • Місцеві продукти, та/або ті, які виробляються в області, включені до шкільного меню.
 • Інформація про сільське господарство та харчування включена до навчальних програм.
 • При школі є садок/город.
 • Школа проводить екскурсії для учнів /або виробничу практику на базі місцевих с/г ферм.
 • Школа використовує акції або спеціальні заходи, як, наприклад, дегустації, які популяризують місцеві продукти.

 

Список використаних джерел

 1. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.
 2. School Health Index, https://www.cdc.gov/healthyschools/shi/index.htm/ Developed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of Adolescent and School Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, and Office on Smoking and Health; and the National Center for Injury Prevention and Control, Division of Unintentional Injury Prevention, and Division of Violence Prevention.

4.3 Послуги з охорони здоров’я

Зміст

Пакет вимог до послуг з охорони здоров’я у закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1 Послуги з охорони здоров`я, які надає шкільна медсестра, працевлаштована на повний день

Чи є у вашому закладі кваліфікована офіційно оформлена медсестра, яка працює повний робочий день і відповідальна за медичне обслуговування протягом всього дня, щодня?

 • У закладі є медсестра, присутня цілий день, щодня, і рекомендоване співвідношення дотримане.

Примітка. Рекомендовано залучення більшої кількості медсестер, якщо учні мають більшу потребу в медичному обслуговуванні.

 2 Популяризація здоров`я та безпеки серед учнів та їхніх сімей

Шкільна медсестра або інший медичний працівник у вашій школі займаються популяризацією здоров'я та безпеки серед учнів та їх сімей в рамках класних занять або інших заходів, через інформування по кожній із зазначених нижче тем?

Примітка. Надавачі послуг у сфері охорони здоров`я – це кваліфіковані фахівці, такі як, лікарі, медсестри, стоматологи, викладачі з питань охорони здоров`я, та інші працівники, пов`язані з системою охорони здоров`я.

 • Популяризація фізичної активності
 • Популяризація здорового харчування
 • Профілактика вживання тютюну
 • Відмова від паління
 • Профілактика вживання алкоголю
 • Профілактика ненавмисного травмування
 • Профілактика насильства та суїциду
 • Поведінка при астматичних нападах
 • Профілактика ВІЛ-інфекції, інших ЗПСШ та небажаної вагітності
 3 Співпраця з іншими працівниками закладу освіти

Чи співпрацює шкільна медсестра або інший медичний працівник з іншими працівниками школи, з метою популяризації здоров`я та безпеки серед учнів за допомогою принаймні шести зі способів, вказаних нижче?

 • Розробка планів щодо вирішення проблем зі здоров'ям учнів (наприклад, плани індивідуальних заходів з охорони здоров'я, індивідуальні плани навчання).
 • Забезпечення професійного розвитку.
 • Розробка регуляцій/інструкцій закладу.
 • Розробка та реалізація загальношкільних та класних заходів.
 • Розробка Планів Покращення закладу.
 • Створення систем комунікацій з іншими працівниками школи.
 4 Визначення учнів з хронічними захворюваннями та нагляд за ними

Чи володіє шкільна медсестра чи інший медичний працівник системою виявлення учнів з хронічними захворюваннями та нагляду за ними?

 • Існує система для виявлення учнів з хронічними захворюваннями та нагляду за ними.
 5 Запровадження системи медичного направлення

Чи реалізує ваш заклад системний підхід (який включає наступні компоненти) для направлення учнів за потреби до відповідних установ з охорони здоров`я?

 • Контактування з батьками учнів, чий стан здоров`я оцінюється як такий, що потенційно потребує додаткових медичних послуг, і надання рекомендацій щодо необхідності подальшого огляду учнів терапевтом або лікарем-спеціалістом.
 • Контактування з батьками учнів без посередництва терапевта та надання інформації щодо стану здоров`я дитини.
 • Інформація щодо можливостей звернення до лікаря широко розповсюджено у школі (наприклад, за допомогою листівок, брошур, веб - сайта, довідника учня, уроків з охорони здоров'я), аби учні, їх родини та співробітники школи могли б дізнатися про шкільні та комунальні послуги з охорони здоров`я, не звертаючись до співробітників школи.
 • Співробітники мають чіткі інструкції щодо необхідності направлення учнів до шкільних консультантів, психологічних та соціальних служб.
 • Співробітники не мають проблем з доступом, заповненням та конфіденційним поданням форм направлення.
 • Призначений співробітник (наприклад, шкільна медсестра, консультант) регулярно переглядає форми направлення, сортує їх та проводить початковий відбір.
 • З письмового дозволу батьків за необхідності збирається додаткова інформація (наприклад, анкети, відповідні записи, короткі тести).
 • Список зберігається і регулярно доповнюється контактами організацій, дружніх до молоді, та базовою інформацією про кожну з них (наприклад, вартість послуг, місце розташування, перелік послуг, години роботи).
 • Проводяться засідання для обговорення альтернатив направлення проводяться з усіма сторонами, залученими до справи.
 • Проводиться обговорення можливих перешкод (наприклад, вартість, місце розташування, транспорт, існуючі негативні стереотипи) та шляхів їх подолання.
 • Здійснюється подальше спостереження (наприклад, телефоном, за допомогою текстових повідомлень, електронної пошти, особистого контакту), щоб оцінити результати направлення та зібрати відгуки щодо якості обслуговування.
 • Всі співробітники, залучені до процесу направлення, отримують можливість пройти курси підвищення кваліфікації.
 6

Інформація про стан здоров`я учнів

Чи має ваш заклад систему збору інформації про стан здоров`я учня на етапі його вступу до школи та кожного наступного року? Чи передається за потреби ця інформація відповідним співробітникам школи у письмовому вигляді?

 • Вся необхідна інформація систематично збирається та передається у письмовій формі всім відповідним співробітникам.
 7 Надання консультацій шкільним лікарем

Чи має ваш заклад доступ та можливість співпрацювати з лікарем-консультантом, який допомагає у складанні програм з питань охорони здоров`я для вашої школи?

 • Заклад має доступ до лікаря-консультанта, та співпрацювала з ним/нею протягом останнього року.
 8 Оцінка кількості травм, отриманих у закладі освіти

Чи систематично збирає медична сестра або інший медичний працівник інформацію щодо випадків ненавмисного травмування та насильства, які відбуваються на території школи (в тому числі в шкільних автобусах), або під час заходів, проведеними за підтримки школи? Чи аналізується ця інформація та переглядається послідовно керівництвом школи?

 • Інформація збирається, аналізується, і послідовно розглядається керівництвом школи.
 9 План дій в надзвичайних ситуаціях

Чи має шкільна медсестра або інший медичний працівник школи план дій в надзвичайних ситуаціях, який включає в себе всі компоненти, зазначені нижче для подальшої оцінки, управління, та направлення учнів та співробітників школи, які потребують невідкладної медичної допомоги (наприклад, внаслідок травмування, важкого нападу астми), до медичних закладів відповідного рівня?

 • Письмові інструкції щодо зв’язку з екстреними службами, які містять необхідні телефони та розміщені на видних місцях.
 • Список служб охорони здоров`я, інших співробітників та їх обов’язків, в тому числі принаймні один кваліфікований фахівець, який буде оцінювати стан особи (осіб), яка потребує невідкладної медичної допомоги, та координувати процес надання допомоги; одна особа, яка викликатиме швидку медичну допомогу (ШМД); одна особа, яка контролюватиме учнів на території; та одна особа, яка направить ШМД до місця знаходження особи (осіб), яка потребує невідкладної медичної допомоги.
 • Перелік варіантів зв`язку з ШМД.
 • План транспортування і направлення особи (осіб), які потребують невідкладної медичної допомоги, в т.ч. інструкція з правили поведінки в ситуаціях, коли співробітники мають супроводжувати учня в лікарні.
 • Система зв`язку з батьками та відповідними співробітниками школи (наприклад, загальна картотека з контактами батьків та опікунів, актуальними вдень).
 • Положення щодо отримання згоди батьків у випадку, якщо необхідне направлення на термінове лікування.
 • Копії протоколів з лікувальних та направлення мають знаходитись в аптечках.
 10 Стратегія лікування учнів з погано контрольованою астмою

Ваш заклад допомагає або забезпечує стратегію лікування для учнів з погано контрольованою астмою?

 • Заклад допомагає зі стратегією лікування, або забезпечує її для всіх учнів з погано контрольованою астмою.

Примітка. Надання допомоги у випадку погано контрольованої астми – це комплексний набір послуг, які надаються або окремою особою, або групою медичних працівників, співробітників школи та / або співробітників соціальної служби. Ці послуги можуть включати в себе:

 • надання направлень до закладів первинної медичної допомоги;
 • забезпечення відповідного готового плану дій на випадок астматичного нападу;
 • забезпечення доступу та належного використання ліків від астми, спейсерів та пікфлоуметрів вдома та в школі;
 • надання учня та членам їх родин інформації щодо астми та правил поводження під час астматичних нападів;
 • управління змінами у домашньому та шкільному середовищі;
 • виявлення психосоціальних проблем, пов'язаних з астмою, та робота з ними;
 • надання додаткової підтримки за необхідності.
 11

Гарантія невідкладного та надійного доступу до швидкодіючих медикаментів для учнів, хворих на астму

Чи використовує ваш заклад всі ці методи, аби гарантувати всім учням, хворим на астму, невідкладний та надійний доступ до швидкодіючих медикаментів у школі?

 • Учням дозволяється мати з собою та самостійно приймати швидкодіючі медикаменти за умови наявності письмового дозволу лікаря, батьків / опікуна або шкільної медсестри.
 • Гарантія того, що швидкодіючі медикаменти легко досяжні, чітко позначені, та недоступні для інших учнів.
 • Забезпечення того, аби хто-небудь з фахівців, підготовлених у питаннях застосування швидкодіючих медикаменти від астми, постійно знаходився у школі (наприклад, шкільна медсестра, помічник лікаря, інші співробітники школи).
 12 Можливість навчання для всіх учнів, хворих на астму, щодо правильної поведінки при астматичних нападах

Чи надає ваша школа можливість навчання для всіх учнів, хворих на астму, щодо правильної поведінки при астматичних нападах?

 • Заклад пропонує можливість навчання щодо правильної поведінки при астматичних нападах для всіх учнів з виявленою астмою.
 13 Стратегія лікування харчової алергії

Чи наявна у вашому закладі стратегія лікування харчової алергії та її профілактики (наприклад, План лікування та профілактики харчової алергії), який включає в себе наступні пріоритетні дії, необхідні для лікування харчової алергії в шкільному середовищі?

 • Забезпечення індивідуального щоденного контролю за кожним учнем, що страждає на харчову алергію (наприклад, виявлення дітей з харчовою алергією, план управління та зниження ризиків, пов'язаних з алергічними реакціями на продукти харчування).
 • Підготовка до надзвичайних ситуацій, пов`язаних з харчовою алергією (наприклад, прості у використанні системи зв'язку, легкий доступ до автоматичних шприців з адреналіном, плани щодо зв`язку зі службою швидкої допомоги, розподіл обов’язків серед співробітників на випадок надзвичайної ситуації).
 • Забезпечення професійної підготовки персоналу з питань харчової алергії (наприклад, загальний тренінг з питань харчової алергії для всіх співробітників, поглиблене навчання для співробітників, які часто контактують з дітьми з харчовою алергією, спеціалізована підготовка персоналу, відповідального за роботу з дітьми з харчовою алергією).
 • Інформування дітей та членів їх родин з питань харчової алергії (наприклад, надання інформації про харчову алергію всім дітям, батькам та родинам).
 • Створення та підтримка здорового та безпечного навчального середовища (наприклад, обмежений вплив харчових алергенів, розробка правил поводження з харчовими продуктами для запобігання ненавмисному контакту, інформування зовнішніх груп, які використовують шкільні приміщення, щодо регуляцій та правил запобігання харчовій алергії, створення позитивного психосоціального клімату).
 14 Зусилля щодо боротьби зі вживанням тютюну та алкоголю

Шкільна медсестра або інші медичні працівники застосовують наступні підходи щодо учнів, які вживають тютюн?

 • Переконливе інформування учнів щодо важливості повної відмови від вживання тютюну.
 • Надання матеріалів для самодопомоги.
 • Надання консультацій учням щодо відмови від вживання тютюну, або за потреби направлення учнів на таку консультацію.
 15 Зв`язки з дружніми до молоді закладами/клініками, які займаються питаннями статевого та репродуктивного здоров`я

Чи веде ваш заклад перелік громадських закладів, які надають молоді послуги з охорони здоров`я, та чи співпрацює школа систематично з цими закладами у напрямку надання учням послуг з питань сексуального та репродуктивного здоров'я?

 • Заклад визначає орієнтовані на молодь громадські заклади, та співпрацює з ними на постійних засадах для надання учням послуг з питань сексуального та репродуктивного здоров'я.

 

Список використаних джерел

 1. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.
 2. School Health Index, https://www.cdc.gov/healthyschools/shi/index.htm/ Developed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of Adolescent and School Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, and Office on Smoking and Health; and the National Center for Injury Prevention and Control, Division of Unintentional Injury Prevention, and Division of Violence Prevention.

4.4 Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги

Зміст

Пакет вимог до послуг Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги у закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1 Надання штатним консультантом, соціальним працівником та психологом консультаційних, психологічних та соціальних послуг

Чи є у вашій школі штатний консультант, соціальний працівник та психолог для проведення консультацій, надання психологічних та соціальних послуг? Чи достатньою є кількість цих співробітників ?

 • У закладі є штатний консультант, соціальний працівник та психолог, і рекомендовані співвідношення дотримані.
 2 Популяризація здоров'я, безпеки, та лікування

Чи сприяє спеціаліст з консультування та надання психологічних і соціальних послуг, зміцненню емоційного, поведінкового та психологічного здоров`я учнів, та чи забезпечує консультування щодо терапії означених розладів для учнів та їх родин наступними способами?

 • Сеанси/консультації тет-а-тет.
 • Сеанси/консультації у невеликих групах.
 • Класні заходи з питань популяризації та профілактики здоров`я.
 • Загальношкільні заходи з питань популяризації та профілактики здоров`я.
 3 Співпраця з іншими співробітниками школи

Чи співпрацює спеціаліст з консультування, надання психологічних та соціальних послуг з іншими співробітниками школи з питань покращення здоров'я та безпеки учнів принаймні шістьма наступними способами?

 • Розробка планів щодо вирішення проблем зі здоров'ям учнів (наприклад, індивідуальні плани заходів з охорони здоров'я, індивідуальні плани навчання, загальношкільні плани).
 • Забезпечення професійного розвитку.
 • Розробка регуляцій / інструкцій.
 • Визначення, перегляд або розробка навчальних програм або модулів/уроків.
 • Розробка та впровадження класних і загальношкільних заходів.
 • Розробка планів з вдосконалення школи.
 • Налагодження системи комунікацій з іншими співробітниками школи.
 4 Визначення та нагляд за учнями з емоційними, поведінковими та ментальними потребами

Чи має спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг систему для визначення та нагляду за учнями з емоційними, поведінковими та психічними потребами?

 • У закладі є система для визначення учнів з емоційними, поведінковими та психічними потребами, та нагляду за ними.
 5 Організація системи перенаправлення

Чи реалізує ваш заклад системний підхід (включаючи наступні компоненти) щодо направлення учнів у разі необхідності до відповідних шкільних або громадських закладів, які надають консультаційні, психологічні та соціальні послуги?

 • Пропонується пакет послуг, серед яких оцінка, направлення, інформування, підтримка та контроль.
 • Широке розповсюдження інформації щодо направлення (наприклад, за допомогою листівок, брошур, веб сайту, учнівського довідника, уроків з охорони здоров`я), аби учні, їх родини та співробітники могли безпосередньо дізнатися про шкільні та громадські послуги, не контактуючи з персоналом школи.
 • Співробітники мають чіткі інструкції щодо направлення учнів до шкільного консультанта, надавачів психологічних та соціальних послуг.
 • Співробітники можуть легко дістати, заповнити та конфіденційно подати форми для направлення.
 • Призначений співробітник (наприклад, шкільний консультант, соціальний працівник або психолог) регулярно переглядає та відбирає форми для направлення, а також проводить первинний огляд.
 • Додаткова інформація збирається за необхідності лише з письмового дозволу батьків, (наприклад, анкети, відповідні записи, короткі тести).
 • У випадках, коли потрібно зібрати необхідні записи від інших фахівців або установ, обов`язковою є письмова згода.
 • Список зберігається і регулярно доповнюється новими організаціями з направлення, дружніми до молоді, та базовою інформацією про кожну з них (наприклад, вартість послуг, місце розташування, обсяг послуг).
 • Засідання з обговорення альтернативних перенаправленню варіантів проводяться з усіма сторонами, залученими до справи.
 • Проводиться обговорення можливих перешкод (наприклад, вартість, місце розташування, транспорт, негативне ставлення) та шляхів їх подолання.
 • Здійснюється подальше спостереження (наприклад, телефоном, за допомогою текстових повідомлень, електронної пошти, особистого контакту) аби оцінити направлення та зібрати відгуки про обслуговування.
 • Особі, яка виявила проблему, надається доповідь про стан справ.
 • Всі співробітники школи, залучені до процесу направлення, проходять професійну підготовку.
 6 Допомога учням в умовах змін

Чи надає ваш заклад допомогу учням в умовах змін у школі або у їх житті (наприклад, перехід в іншу школу або зміни в структурі сім'ї) наступними способами?

 • Знайомство нових учнів з іншими учнями або приятелями.
 • Можливість для учнів вперше прийти до школи в супроводженні близької дорослої людини.
 • Орієнтаційні програми, спрямовані на адаптацію до змін.
 7 Виявлення та нагляд за учнями, причетними до випадків насильства

Чи має спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг систему для визначення учнів, причетних (в якості свідка, потерпілого, правопорушника, або будь-якої комбінації цих ролей) до будь-яких випадків насильства (наприклад, жорстокому поводженні з дітьми, насильстві під час побачень, сексуальному нападі, залякуванні або переслідуванні, бійці, самогубстві та самокаліцтві), а також, в разі необхідності, направлення їх до відповідних шкільних або громадських закладів?

 • Заклад визначає та направляє учнів до відповідних служб.
 8 Встановлення випадків вживання тютюну та робота з ними

Чи вживає спеціаліст з консультування, надання психологічних або соціальних послуг наступних заходів щодо учнів, які вживають тютюн?

 • Забезпечення переконливого повідомлення щодо важливості повної відмови від вживання тютюну.
 • Надання матеріалів для самодопомоги.
 • Проведення консультації щодо відмови від вживання тютюну, або надання направлення на таку консультацію.

 

Список використаних джерел

4.5 Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників закладу освіти

Зміст

Пакет вимог до заходів щодо підготовки персоналу та популяризації здорового способу життя серед працівників закладу освіти закладі освіти складається з параметрів і еталонних показників. Невичерпний перелік вимог наведено у таблиці. За потреби конкретної закладу освіти його можна доповненити або скоротити.

 

 №  Параметр Еталоні показники
 1 Інформування співробітників з питань охорони здоров`я

Чи пропонує ваша школа співробітникам освіту з питань охорони здоров`я та заходів зі зміцнення здоров'я, які спрямовані на розвиток навичок і зміну поведінки, і які враховують їхні потреби та інтереси?

 • Освіта з питань охорони здоров`я пропонується, і вона враховує потреби та інтереси співробітників.
 2 Медогляди для співробітників

Чи мають можливість співробітники школи проходити щорічні доступні та безкоштовні або низько вартісні медогляди?

 • Співробітники проходять медогляди, і вони є доступними та безкоштовними (або мають низьку вартість) для всіх співробітників.
 3 Заохочення співробітників до участі

Чи використовуються у вашій школі три або більше методів заохочення та стимулювання співробітників до участі в програмах щодо зміцнення здоров`я?

 • Ознайомчу інформацію для нових співробітників.
 • Листівки, розміщені на дошках оголошень школи.
 • Оголошення на педагогічних нарадах.
 • Статті в інформаційних бюлетенях для співробітників.
 • Програми заохочення / винагород.
 • Суспільне визнання.
 • Розміщення на веб-сайті або електронна розсилка по базі даних школи.
 • Електронні повідомлення.
 • Позитивні приклади з боку керівництва або інших лідерів.
 4 Програми з управління стресовими ситуаціями для співробітників

Чи пропонує ваш заклад доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з управління стресовими ситуаціями для співробітників принаймні один раз на рік?

 • Програми з управління стресовими ситуаціями пропонуються, і вони доступні та безкоштовні (або мають низьку вартість) для всіх співробітників.
 5 Тренінг для співробітників з питань вирішення конфліктних ситуацій

Чи пропонує ваш заклад доступні та безкоштовні або низько вартісні тренінги з вирішення конфліктних ситуацій для співробітників?

 • У закладі доступні та безкоштовні або низько вартісні тренінги з вирішення конфліктних ситуацій для співробітників.
 6 Тренінг для співробітників з надання першої допомоги та СЛР (серцево-легеневої реанімації)

Чи пропонує ваш заклад співробітникам тренінги з надання першої допомоги та СЛР (серцево-легеневої реанімації)

 • Заклад пропонує співробітникам тренінги з надання першої допомоги та СЛР (серцево-легеневої реанімації).
 7 Програми з фізичної активності/фітнесу для співробітників

Чи пропонує ваш заклад доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з фізичної активності/фітнесу для співробітників?

 • Заклад пропонує доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з фізичної активності/фітнесу для співробітників.
 8 Програми з правильного харчування/контролю ваги для співробітників

Чи пропонує ваш заклад доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з правильного харчування/контролю ваги для співробітників

 • Заклад пропонує доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з правильного харчування/контролю ваги для співробітників.
 9 Моделювання навичок правильного харчування та фізичної активності

Чи спонукає ваш заклад співробітників до моделювання навичок правильного харчування та фізичної активності?

 • Забезпечує співробітників інформацією про важливість моделювання навичок правильного харчування та фізичної активності.
 • Забезпечує співробітників інформацією про важливість участі в спільній фізичній діяльності з учнями.
 • Заохочує співробітників не приносити і не вживати шкідливу їжу та напої на очах в учнів, у класах, або зонах, загальних як для учнів, так і для співробітників.
 • Надає співробітникам приклади здорових продуктів харчування і напоїв, які можна приносити з собою та споживати протягом звичайного або подовженого навчального дня.
 • Забезпечує співробітників інформацією щодо стратегій включення фізичної активності в програму уроків.
 • Заохочує персонал використовувати непродовольчі товари, заходи та можливості для фізичної активності, щоб похвалити учнів за їх досягнення або хорошу поведінку.
 10 Програми для співробітників з відмови від вживання тютюну

Чи пропонує ваш заклад доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з відмови від вживання тютюну для співробітників?

 • Заклад пропонує доступні та безкоштовні або низько вартісні програми з відмови від вживання тютюну для співробітників.
 11 Програми для співробітників з питань контролю/ освіти щодо астми

Чи пропонує ваш заклад програми для співробітників з питань контролю/ освіти щодо астми?

 • Заклад пропонує ваш заклад програми для співробітників з питань контролю/ освіти щодо астми.

 

Список використаних джерел

 1. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров’я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров’я). Червень 2013. — 54 с.
 2. School Health Index, https://www.cdc.gov/healthyschools/shi/index.htm/ Developed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Division of Adolescent and School Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition, Physical Activity and Obesity, and Office on Smoking and Health; and the National Center for Injury Prevention and Control, Division of Unintentional Injury Prevention, and Division of Violence Prevention.

Модуль 5. Інструменти для оцінювання рівня безпеки, комфорту та здоров’я школи і планування змін

5.1 Призначення і відмінності двох інструментів для оцінювання закладу освіти та планування змін

Зміст

 

У цьому модулі ви ознайомитеся з онлайн інструментами для проведення двох етапів циклу удосконалення школи, а саме:

1) експрес оцінка закладу освіти та

2) системний аналіз і планування змін.

 

 

Ми вже знаємо, що створення безпечної і дружньої до дитини школи є неперервним процесом удосконалення навчального закладу, що має чотири етапи.

Експрес оцінка навчального закладу здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників» за 4 стандартами Безпечної і дружньої до дитини школи (див. слайд)

Системний аналіз і планування змін забезпечує формування плану удосконалення школи на основі всебічного, добре структурованого аналізу сильних і слабих сторін школи і зваженої оцінки всіх складових цього плану.

Обидва інструмента базуються на концептуальній рамці «Безпечна і дружня до дитини школа» але мають відмінності у призначені, які представлено на слайді

Слід пам’ятати, що результати самооцінювання школи в жодному разі не мають використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

5.2 Онлайн система «Експрес оцінювання рівня безпеки і комфорту закладу освіти»

Зміст

Призначення онлайн системи

Функції системи, доступні закладам освіти

Функції системи, доступні координаторам проекту

 

Призначення онлайн системи

 

Онлайн система експрес оцінювання створена відповідно до концептуальної рамки «Безпечна і дружня до дітей школа» (надалі БДДШ).

Вона надає можливість дізнатися, наскільки безпечним і комфортним є заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін. Для цього проводяться онлайн опитування, в якому беруть участь:

 1. Керівництво закладу освіти: директор/директорка, заступники)
 2. Вчителі (вихователі): вчителі початкових класів, вчителі-предметники, класні керівники, вихователі ДНЗ
 3. Учнівська молодь: учні/учениці 8 класу і старше
 4. Психологи і соціальні педагоги закладу освіти
 5. Допоміжний персонал: працівники столових, медперсонал, охоронці, електрики, сантехніки, вентиляційники, прибиральники тощо
 6. Батьки учнів (вихованців)
 7. Місцеві органи управління освітою та інші дотичні установи: представники районого або теріторіального органу управління освітою, члени наглядової ради навчального закладу, координатори проекту тощо

За результатами онлайн опитування система створює різні профілі закладу освіти відповідно до концепції «Безпечна і дружня до дитини школа (БДДШ)». Це надає можливість усім зацікавленим сторонам отримати цілісне уявлення про сильні і слабкі сторони навчального закладу.

Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Чим вище бал, тим ближче відповідний показник до еталонного. Експрес оцінювання здійснюється відповідно до концепції БДДШ на 3-х рівнях:

 1. Узагальнений показник безпеки і комфортності закладу
 2. Показники безпеки і комфортності закладу на рівні стандартів
 3. Показники безпеки і комфортності закладу на рівні параметрів стандартів

Результати експрес оцінювання в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання закладу освіти. Низькі бали не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а лише вказують на сфери, які потребують більш детального аналізу і покращення.

 

Функції системи, доступні закладам освіти

 

Закладам освіти доступні дані виключно для їх навчального закладу.

Керівникам закладу і шкільним модераторам (особам, відповідальним за технічні аспекти експрес оцінювання) також доступні статистичні дані щодо проходження опитування і різноманітних профілів навчального закладу.

Статистична інформація упорядкована за такими рубриками:

Хід опитування – містить дані про хід опитування: інформацію про кількість анкет, заповнених різними групами респондентів (керівництво закладу освіти, вчителі /виховатеуі, учнівська молодь 8 класу і старше, психологи і соціальні педагоги, допоміжний персонал, батьки учнів/вихованців, представники місцевих органів управління освітою):

Розподілення – містить інформацію в табличному і графічному вигляді про розподіл варіантів відповідей заповнених анкет для різник груп респондентів:

Профілі – містить інформацію в табличному і графічному вигляді про рівень безпеки і комфортності закладу освіти на трьох рівнях: узагальнений показник, стандарти і показники стандартів.

 

До і Після – порівняння профілів опитувань, які проводилися у різні часи для отримання інформації про поступ удосконалення закладу.

 

Респонденти ‑ містить порівняння профілів різних груп респондентів для з’ясування подібності і різниці в уявленнях всіх зацікавлених сторін про навчальний заклад.

 

Функції системи, доступні координаторам проекту

 

Супервайзерам доступні статистичні дані щодо проходження опитування і різноманітних профілів всіх зареєстрованих закладів освіти.

Координаторам також доступна порівняльна статистика за усіма пілотними закладами освіти:

 

Додаткові Матеріали

Експрес оцінювання

5.3 Онлайн система «Індекс безпеки і здоров’я школи»

Зміст

Призначення онлайн системи

Шкільна команда

Організація роботи шкільної команди

Модулі онлайн системи

Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн – системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

Призначення онлайн системи

 

«Індекс безпеки и благополуччя школи» є онлайн інструментом для системного аналізу сильних і слабких сторін навчального закладу і формування на цій основі плану вдосконалення школи в контексті безпеки і здоров'я, тобто фізичного, психічного, соціального благополуччя.

Онлайн система надає можливість колективу закладу освіти:

Процес комплексного аналізу сильних і слабких сторін школи, а також розробка плану вдосконалення - колективний процес, який здійснює шкільна команда. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

Онлайн система передбачає два види заходів, які мають здійснити команди закладів освіти: самооцінювання та планування для вдосконалення.

 1. Процес самооцінювання заохочує членів шкільної спільноти збиратися разом для обговорення поточної діяльності школи та визначення основних сильних та слабких сторін.
 2. Процес планування дає змогу визначити дії, до яких школа може вдатися для поліпшення ситуації у слабких сферах. Колективне планування сприяє осмисленню та визначенню пріоритетних заходів, а також дає змогу скласти узгоджений план удосконалення навчального закладу та визначити першочергові кроки його впровадження. Сформований план заходів включає всі важливі для покращення ситуації стандарти, параметри та еталонні показники Безпечної та дружньої до дитини школи.

Результати самооцінювання школи в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

Багатьох покращень можна досягти силами наявного персоналу без додаткових ресурсів. Для тих пріоритетних дій, які потребуватимуть додаткових ресурсів, результати оцінки можуть стати підставою для пошуку фінансових ресурсів.

 

Шкільна команда

 

Шкільна команда формується у складі:

Цей список може бути розширений (або скорочено) за рішенням конкретної школи. Важливо, щоб шкільна команда перед використанням онлайн системи ознайомилася з її призначенням, складом модулів і основних документів, етапами командної роботи і погодила індивідуальні ролі.

 

Організація роботи шкільної команди

 

Робота команди з онлайн системою може бути організована у різний спосіб:

Результати оцінок різних членів команди також можуть враховуватися в системі по-різному:

 

Модулі онлайн системи

 

Чинники, що визначають Індекс Безпеки і Здоров’я (ІБЗ) школи упорядковано у дев’ять модулів: чотири основні, що відповідають чотирьом стандартам Концепції БДДШ, і п’ять додаткових, пов’язаних із чинниками ризику і захисту для здоров’я дітей і персоналу школи.

 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище» (Стандарт 1)
 2. «Комфортне психосоціальне середовище» (Стандарт 2)
 3. «Інклюзивана освіта на засадах загальнолюдських цінностей і життєвих навичок» (Стандарт 3).
 4. «Ефективне шкільне управління, партнерство та участь» (Стандарт 4).
 5. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності
 6. Послуги з харчування
 7. Послуги з охорони здоров`я
 8. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги
 9. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників закладу

Кількість модулів в онлайн системі не фіксована. За необхідності нові модулі і всі пов'язані з ним таблиці можуть доповнюватися / віддалятися адміністратором системи.

 

 Алгоритм роботи шкільного модератора з онлайн - системою «Індекс безпеки і здоров’я школи»

 

 

 1. Підготовка опитування (налаштування модульних таблиць на рівні школи).
 2. Відкриття доступу всім респондентам (членам шкільної команди) до оцінювання параметрів школи по модулям.
 3. Закриття доступу, підтвердження оцінок респондентів, визначення всіх слабких сторін що потребують покращення, обрання декілька слабких сторін школи по кожному модулю.
 4. Формування завдань (дій, заходів), спрямованих на посилення кожної «слабкої» сторони школи.
 5. Відкриття доступу всім респондентам, оцінювання запропонованих варіантів дій, спрямованих на посилення слабких сторін школи.
 6. Закриття доступу, підтвердження оцінок, формування зведеного плану заходів.
 7. Розробка покрокового плану-графіку реалізації першочергових завдань із тих, що містяться у зведеному плані школи.

 

 

Результати роботи з системою на кожному етапі можна експортувати у форматі Exel - таблиць.

 

Опорна схема

Індекс безпеки і здоров'я

Інструкція для шкільного модератора