2.2 Концептуальна рамка «Безпечна і дружня до дитини школа»

Зміст

Стандарти БДШШ

Критерії БДШШ

 

 

Концептуальна рамка БДДШ є фундаментом для структурованої оцінки рівня безпеки і комфортності закладу освіти та планування заходів щодо його удосконалення. Визначальними ознаками цієї рамки є:

 

 1. Стуктурованість за системою релевантних показників шкільного життя
 2. Вимірність рівня безпеки і комфорту закладу освіти за шкалою від 0до 100
 3. Наявність еталону ‑ зразка для порівняння конкретного закладу освіти з умовною «ідеальною школою»
 4. Можливість отримати оцінки рівня безпеки і комфорту від усіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків, шкільних психологів, допоміжного персоналу, керівництва школи, експертів тощо)
 5. Візуалізація результатів оцінювання закладу освіти на трьох рівнях: узагальненому, за стандартами, за критеріями

 

Як уже зазначалося, система показників БДДШ складається зі стандартів, критеріїв, індикаторів, еталонної моделі, а також мірила відповідності закладу освіти еталонній моделі.

 

Стандарти — це узагальнені вимоги, виконання яких є обов’язковим для того, щоб вважати школу безпечною і дружньою до дитини.

Критерії — показники, що конкретизують узагальнені вимоги (стандарти).

Індикатори (або еталонні показники) — твердження, які є зразком для порівняння. Кожному критерію може відповідати один або декілька індикаторів. Наприклад, твердження «У школі є окремі туалетні кімнати для хлопців та дівчат, які облаштовано всім необхідним (відповідна кількість унітазів, рукомийників, є вода, мило, папір, рушники тощо)» є одним з індикаторів для критерію «У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови».

Еталонна модель — умовний ідеальний навчальний заклад, усі без винятку показники якого дорівнюють еталонам.

Мірило відповідності — рівень наближення навчального закладу до еталонної моделі. Кожне запитання анкети для оцінювання закладу освіти складається з назви критерію та уточнювальних індикаторів. Рівень наближення за кожним критерієм оцінюється шляхом вибору респондентом одного з варіантів відповіді запитання «Це схоже на вашу школу?».

Зовсім ні (1)     Певною мірою (2)     Здебільшого (3)     Дуже (4)

 

Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів.

Зокрема, відповідь «Дуже» на конкретне запитання анкети означає, що заклад освіти має максимальний рівень наближення до «еталонної школи» за відповідним критерієм (100 балів за 100-бальною шкалою).

Відповідь «Зовсім ні» означає, що заклад освіти за цим критерієм повністю не відповідає ознакам «еталонної школи», тобто має нульовий рівень безпеки і комфорту (0 балів за 100-бальною шкалою).

Інші відповіді означають проміжні значення рівня безпеки і комфорту: «Певною мірою» — 33 бали, «Здебільшого» — 66 балів. Відповідь «Складно оцінити» означає, що результат за відповідним критерієм не враховується.

В опитуванні зазвичай беруть участь усі зацікавлені сторони навчального закладу: керівництво, вчителі, учні, батьки, допоміжний персонал тощо. Усереднені результати опитування відображаються у вигляді пелюсткових діаграм і таблиць, що дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень безпеки і комфорту закладу освіти, його сильні і слабкі сторони.

Нижче наведено опис стандартів і критеріїв БДДШ. Повна модель, що додатково включає еталонні показники, наведена в онлайн-курсі за посиланням http://scfs.multycourse.com.ua/ua/

 

Стандарти БДДШ

 

Безпечна і дружня до дитини школа — це навчальний заклад, в якому забезпечується:

 

 1. Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище.
 2. Комфортне психосоціальне середовище.
 3. Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу.
 4. Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь.

 

Наскрізними питаннями, які дотичні до всіх чотирьох стандартів, є:

 

Критерії БДДШ

 

Стандарт 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище»

 • Школа має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до школи.
 • Шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і здоров’я учнів.
 • У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови.
 • У школі належний рівень пожежної та електричної безпеки.
 • У школі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги.
 • У школі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними технологічними засобами та навчально-методичними матеріалами для активного навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку.
 • У школі забезпечується навчання персоналу школи і учнів з питань мінної безпеки та поводження з вибухонебезпечними речовинами.
 • У школі проводяться практичні тренування персоналу та учнів щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

 

Стандарт 2. «Комфортне психосоціальне середовище»

 • Персонал школи добре обізнаний із концепцією БДДШ та підготовлений з питань створення психосоціального середовища, сприятливого для навчання, здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини.
 • Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання.
 • У школі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво важливих компетентностей.
 • У школі забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо дітям, які постраждали внаслідок конфлікту, та дітям із сімей у складних життєвих обставинах.
 • У школі здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги у разі потреби.

 

Стандарт 3. «Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу»

 • У школі створено систему мотивації до навчання вчителів та учнів життєво важливих компетентностей.
 • Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації учнів, визначено одним із ключових завдань школи.
 • Теми здоров’я, безпеки, соціальної та громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, поводження у надзвичайних ситуаціях є обов'язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • У школі навчання психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) для учнів усіх класів відбувається в інтерактивній формі.
 • У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів.
 • Персонал школи постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними та очними формами навчання.

 

Стандарт 4. «Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь»

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетом шкільної політики.
 • Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймають усі учасники навчально-виховного процесу.
 • Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур (включно з системою учнівського самоврядування).
 • Батьки учнів беруть активну участь у житті школи.
 • У школі створена і діє на постійній основі Служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування та підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища.
 • Школа активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства.
 • Персонал школи мотивований і отримує постійну підтримку у набутті необхідних навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, партнерства та участі.
 • Школа забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу.