Модуль 2. Концептуальна модель БДДШ

2.1 Система показників БДДШ

Зміст

 

Система показників БДДШ складається з ієрархічно упорядкованих чинників шкільного життя, які визначають безпеку, здоров’я, психосоціальний комфорт, ефективність навчання і самоврядування закладу освіти.

У моделі БДДШ ці показники представлені на трьох рівнях: стандарти, критерії, індикатори.

 

Оцінювання рівня відповідності закладу освіти умовній «еталонній школі» здійснюється шляхом онлайн-анкетування. Для цього респондентам пропонують ознайомитися з анкетою, яка містить структурований опис «еталонної школи», і відповісти на запитання «Це схоже на ваш заклад освіти?», обравши один із варіантів відповіді:

Зовсім ні      Певною мірою      Здебільшого      Дуже

Кожне запитання анкети складається з опису критерію та уточнювальних індикаторів. Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів за результатами онлайн-опитування всіх зацікавлених сторін.

2.2 Концептуальна рамка «Безпечна і дружня до дитини школа»

Зміст

Стандарти БДШШ

Критерії БДШШ

 

 

Концептуальна рамка БДДШ є фундаментом для структурованої оцінки рівня безпеки і комфортності закладу освіти та планування заходів щодо його удосконалення. Визначальними ознаками цієї рамки є:

 

 1. Стуктурованість за системою релевантних показників шкільного життя
 2. Вимірність рівня безпеки і комфорту закладу освіти за шкалою від 0до 100
 3. Наявність еталону ‑ зразка для порівняння конкретного закладу освіти з умовною «ідеальною школою»
 4. Можливість отримати оцінки рівня безпеки і комфорту від усіх учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків, шкільних психологів, допоміжного персоналу, керівництва школи, експертів тощо)
 5. Візуалізація результатів оцінювання закладу освіти на трьох рівнях: узагальненому, за стандартами, за критеріями

 

Як уже зазначалося, система показників БДДШ складається зі стандартів, критеріїв, індикаторів, еталонної моделі, а також мірила відповідності закладу освіти еталонній моделі.

 

Стандарти — це узагальнені вимоги, виконання яких є обов’язковим для того, щоб вважати школу безпечною і дружньою до дитини.

Критерії — показники, що конкретизують узагальнені вимоги (стандарти).

Індикатори (або еталонні показники) — твердження, які є зразком для порівняння. Кожному критерію може відповідати один або декілька індикаторів. Наприклад, твердження «У школі є окремі туалетні кімнати для хлопців та дівчат, які облаштовано всім необхідним (відповідна кількість унітазів, рукомийників, є вода, мило, папір, рушники тощо)» є одним з індикаторів для критерію «У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови».

Еталонна модель — умовний ідеальний навчальний заклад, усі без винятку показники якого дорівнюють еталонам.

Мірило відповідності — рівень наближення навчального закладу до еталонної моделі. Кожне запитання анкети для оцінювання закладу освіти складається з назви критерію та уточнювальних індикаторів. Рівень наближення за кожним критерієм оцінюється шляхом вибору респондентом одного з варіантів відповіді запитання «Це схоже на вашу школу?».

Зовсім ні (1)     Певною мірою (2)     Здебільшого (3)     Дуже (4)

 

Такий формат відповідей дає можливість вимірювати рівень безпеки і комфорту закладу освіти на шкалі від 0 до 100 балів.

Зокрема, відповідь «Дуже» на конкретне запитання анкети означає, що заклад освіти має максимальний рівень наближення до «еталонної школи» за відповідним критерієм (100 балів за 100-бальною шкалою).

Відповідь «Зовсім ні» означає, що заклад освіти за цим критерієм повністю не відповідає ознакам «еталонної школи», тобто має нульовий рівень безпеки і комфорту (0 балів за 100-бальною шкалою).

Інші відповіді означають проміжні значення рівня безпеки і комфорту: «Певною мірою» — 33 бали, «Здебільшого» — 66 балів. Відповідь «Складно оцінити» означає, що результат за відповідним критерієм не враховується.

В опитуванні зазвичай беруть участь усі зацікавлені сторони навчального закладу: керівництво, вчителі, учні, батьки, допоміжний персонал тощо. Усереднені результати опитування відображаються у вигляді пелюсткових діаграм і таблиць, що дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень безпеки і комфорту закладу освіти, його сильні і слабкі сторони.

Нижче наведено опис стандартів і критеріїв БДДШ. Повна модель, що додатково включає еталонні показники, наведена в онлайн-курсі за посиланням http://scfs.multycourse.com.ua/ua/

 

Стандарти БДДШ

 

Безпечна і дружня до дитини школа — це навчальний заклад, в якому забезпечується:

 

 1. Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище.
 2. Комфортне психосоціальне середовище.
 3. Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу.
 4. Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь.

 

Наскрізними питаннями, які дотичні до всіх чотирьох стандартів, є:

 

Критерії БДДШ

 

Стандарт 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище»

 • Школа має чіткі рекомендації щодо безпечного маршруту до школи.
 • Шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія є безпечними для життя і здоров’я учнів.
 • У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови.
 • У школі належний рівень пожежної та електричної безпеки.
 • У школі забезпечено доступ до якісного харчування, майданчиків для занять фізичною культурою, пункту надання першої домедичної допомоги.
 • У школі створено навчальний простір, який забезпечено сучасними технологічними засобами та навчально-методичними матеріалами для активного навчання дітей з урахуванням особливостей їхнього розвитку.
 • У школі забезпечується навчання персоналу школи і учнів з питань мінної безпеки та поводження з вибухонебезпечними речовинами.
 • У школі проводяться практичні тренування персоналу та учнів щодо злагоджених дій в екстремальних і надзвичайних ситуаціях.

 

Стандарт 2. «Комфортне психосоціальне середовище»

 • Персонал школи добре обізнаний із концепцією БДДШ та підготовлений з питань створення психосоціального середовища, сприятливого для навчання, здоров’я, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дитини.
 • Школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу для всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Школа проводить активну політику щодо недопущення всіх видів насильства і має чіткі механізми реагування на прояви насильства і знущання.
 • У школі створено і забезпечується вільний доступ до позаурочної діяльності, сприятливої для здоров’я, безпеки і розвитку життєво важливих компетентностей.
 • У школі забезпечується надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки, особливо дітям, які постраждали внаслідок конфлікту, та дітям із сімей у складних життєвих обставинах.
 • У школі здійснюється направлення учнів для отримання зовнішньої допомоги у разі потреби.

 

Стандарт 3. «Навчання дітей і дорослих на засадах компетентнісного підходу»

 • У школі створено систему мотивації до навчання вчителів та учнів життєво важливих компетентностей.
 • Навчання психосоціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації та самореалізації учнів, визначено одним із ключових завдань школи.
 • Теми здоров’я, безпеки, соціальної та громадянської компетентності, розбудови миру, підприємливості, екологічної грамотності, поводження у надзвичайних ситуаціях є обов'язковими елементами змісту навчального плану школи.
 • У школі навчання психосоціальних компетентностей (життєвих навичок) для учнів усіх класів відбувається в інтерактивній формі.
 • У школі створено систему взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів.
 • Персонал школи постійно підвищує свою кваліфікацію за дистанційними та очними формами навчання.

 

Стандарт 4. «Ефективне самоврядування: управління, партнерство та участь»

 • Створення безпечної і дружньої до дитини школи є головним пріоритетом шкільної політики.
 • Школа має визначену місію і кодекс поведінки, які сприймають усі учасники навчально-виховного процесу.
 • Управління школою відбувається на засадах самоврядування, демократії, рівного доступу, прозорості та поваги до різноманіття культур (включно з системою учнівського самоврядування).
 • Батьки учнів беруть активну участь у житті школи.
 • У школі створена і діє на постійній основі Служба безпеки і здоров’я, яка координує всю діяльність, спрямовану на формування та підтримку захисного фізичного і комфортного психосоціального середовища.
 • Школа активно взаємодіє з громадою та органами місцевого самоврядування на засадах відкритості і партнерства.
 • Персонал школи мотивований і отримує постійну підтримку у набутті необхідних навичок щодо забезпечення ефективного шкільного управління, партнерства та участі.
 • Школа забезпечує залучення і рівність для всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

2.3 Цикл самовдосконалення закладу освіти

Зміст

Експрес оцінка навчального закладу

Системний аналіз і планування змін

Забезпечення ресурсами для навчання

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

 

Створення безпечної і дружньої до дитини школи є безперервним процесом удосконалення навчального закладу, який базується на трирівневій системі показників БДДШ.

Процес самовдосконалення закладу освіти відбувається у чотири циклічні етапи.

 

 

Експрес оцінка навчального закладу

 

Здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників». Профілі формується на основі анонімного анкетування і представляється у вигляді таблиць і діаграм на різних логічних рівнях (див. приклади нижче).

Профілі відображають сильні і слабкі сторони конкретного навчального закладу (на думку учнів, вчителів, батьків, дирекції навчального закладу тощо).

 

 

Приклад візуалізації результатів експрес-оцінювання усіма зацікавленими сторонами у вигляді пелюсткової діаграми

 

 

Приклад табличної візуалізації результатів експрес-оцінювання на рівні критеріїв. Рівень безпеки і благополуччя закладу освіти вимірюється у балах від 0 до 100. Що вище бал, то ближче відповідний показник до еталонного.

 

 

Системний аналіз і планування змін

 

Надає можливість:

Цей етап передбачає два види заходів, які мають здійснити команди навчальних закладів: комплексного самооцінювання та планування для вдосконалення. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

 

Забезпечення ресурсами для навчання

 

На підставі сформованого плану заходів здійснюється забезпечення необхідними ресурсами, наприклад підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування навчальних приміщень тощо.

 

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

Моніторинг передбачає постійне спостереження процесу впровадження щодо його відповідності узгодженому плану та аналізу причин відхилення. Для оцінювання змін, що сталися в результаті впровадження плану школи, доцільно проводити періодичну (наприклад, два рази на рік) експрес оцінку навчального закладу. Це дозволяє отримати дані щодо змін у вигляді «діаграми прогресу». Приклад візуалізації результатів оцінювання до початку і після завершення циклу заходів щодо удосконалення закладу освіти наведено на діаграмі

 

 

2.4 Як долучитися до руху БДДШ

Зміст

 

Алгоритм долучення до руху БДДШ складається з таких кроків:

 

 1. Ознайомитися із концепцією «Безпечної і дружньої до дитини школи» за посиланням http://scfs.multycourse.com.ua/ua/
 1. Створити у закладі освіти групу з однодумців (із залученням дітей, батьків, представників громади) з питань упровадження стандартів БДДШ.
 1. Зареєструвати свій навчальний заклад в онлайн-системі «Експрес-оцінювання» за посиланням http://express.autta.org.ua/. Завантажити з сайту онлайн-системи посібник для користувача закладу освіти та ознайомитися з відповідними інструкціями.
 1. Провести онлайн-опитування у своєму навчальному закладі за участі керівництва закладу освіти, вчителів (вихователів), учнівської молоді, психологів і соціальних педагогів, допоміжного персоналу, батьків учнів (вихованців) та інших зацікавлених сторін.
 1. Пройти навчання з методики комплексного планування і відпрацювання технічних навичок користування онлайн-системою «Індекс безпеки і здоров’я школи» (http://iz.autta.org.ua/login).
 1. За допомогою онлайн-системи http://iz.autta.org.ua/login (або вручну за роздрукованими формами) детально проаналізувати сильні і слабкі сторони свого закладу освіти і скласти комплексний план його вдосконалення.
 1. Пройти очно-дистанційне навчання з важливих питань впровадження БДДШ, зокрема з методики компетентнісного навчання учнів, стратегії і змісту підготовки вчителів, ефективних практик залучення учнів до життя школи і громади, протидії насиллю і цькуванню (булінгу) тощо.
 1. Організувати постійний моніторинг упровадження концептуальної рамки БДДШ відповідно до циклу вдосконалення закладу освіти, використовуючи наявні інструменти і ресурси.
 1. Залучати громаду до процесу вдосконалення навчального закладу.

 

 

 

 

 

2.5 Ресурси для компетентнісного навчання в рамках моделі БДДШ

Зміст

Ресурси для компетентнісного навчання учнів

Ресурси для підготовки вчителів

 

 

Ресурси для компетентнісного навчання учнів

 

 

Навчальні курси і навчально-методичні матеріали для компетентнісного навчання учнів є одним із ключових елементів БДДШ.

Нижченаведені навчальні курси мають доведену ефективність впливу на рівень когнітивних, емоційних, соціальних і предметних компетентностей учнів (http://autta.org.ua/ua/Advocacy/)

 • «Вчимося жити разом» — тренінговий курс з розвитку соціальних навичок для учнів 1—11-х класів. Курс реалізується в рамках обов’язкових предметів «Я досліджую світ» у 1—3-х класах, «Основи здоров’я» у 3—9-х класах, а також виховних годин у 10—11-х класах. (http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/)
 • «Життєві навички для активного громадянства» — тренінговий курс з розвитку когнітивних, емоційних і соціальних навичок для учнів 7—10 класів. Курс реалізується через предмети «Основи здоров’я», «Громадянська освіта», виховні години та позашкільну освіту за методом «рівний-рівному». (http://autta.org.ua/ua/resources/aktyvne_hromadianstvo/)
 • «Компетентнісне навчання в інтегрованому курсі "Я досліджую світ"» — містить розробки уроків для учнів 1—3-х класів початкової школи. (http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/)
 • Електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (http://course.la-strada.org.ua/story_html5.html). Для офлайн-користування достатньо один раз завантажити курс за посиланням http://bit.ly/2PqKj.Re
 • «Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід». Містить розробки занять для всіх категорій учасників освітнього процесу закладів дошкільної та загальної середньої освіти. (http://bit.ly/2PxwCTo)

 

Приклади розроблених навчальних курсів для учнів наведено на слайдах.

 

 

 

Ресурси для підготовки вчителів

 

Нижчезазначені навчальні модулі мають доведену ефективність впливу на рівень знань, вмінь і готовності педагогів застосовувати набуті компетентності на практиці.

 

 • Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» (дистанційна форма навчання, обсяг 18 год., http://scfs.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-система «Експрес-оцінювання закладу освіти» відповідно до концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (система надає можливість дізнатися, наскільки безпечним і комфортним є конкретний заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін http://express.autta.org.ua/).
 • Навчальний модуль «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів» (очно-дистанційна форма навчання, обсяг 105 год., https://is.gd/d6ZHyj).
 • Типова програма очного тренінгу для вчителів «Вчимося жити разом» (очна форма навчання, обсяг 24 год., https://is.gd/vKHYI3).
 • Навчальний модуль «Методика компетентісного навчання за інтегрованим курсом "Я досліджую світ"» (очно-дистанційне навчання, обсяг 36 год., https://is.gd/Poqn6X).
 • Освітня програма «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служби порозуміння з числа учнів та учениць для впровадження медіації за принципом "рівний-рівному/рівна-рівній"»(http://bit.ly/36hJTFt)
 • Онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності» (дистанційна форма навчання, обсяг 60 год., http://multycourse.com.ua/ua).
 • Онлайн-курс «Вчимося жити разом» (дистанційна форма навчання, обсяг 30 год., http://llt.multycourse.com.ua/ua).
 • Онлайн-курс «Освіта на основі життєвих навичок» (дистанційна форма навчання, обсяг 24 год., http://dlse.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-курс «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”» (дистанційна форма навчання, обсяг 24 год., http://jds.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-курс «Заклади освіти в умовах епідемії» (дистанційна форма навчання, обсяг 6 год., http://sepi.multycourse.com.ua/ua/).

 

На наступних слайдах наведено приклади освітніх ресурсів з доведеною ефективністю для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Детальний опис навчальних курсів міститься за посиланням https://is.gd/6jTdzu