Розділ 2. Концептуальна рамка БДДШ

2.1 Шкільне середовище в контексті реформи НУШ

Зміст

 

У цьому розділі ви ознайомитися з концептуальною вимірювальною моделлю для комплексного оцінювання рівня безпеки і здоров’я закладу освіти і планування дій щодо удосконалення закладу.

 

 

Концепція Нової української школи (НУШ), що спирається на Конвенцію прав дитини, передбачає створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.

Безпечна, комфортна і доброзичлива до дитини школа ґрунтується на таких принципах:

 

1. Презумпція талановитості дитини

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

2. Цінність дитинства

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.

3. Радість пізнання

Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності.

4. Розвиток особистості

Замість «навченої безпорадності» — плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/вчительки розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі.

5. Здоров’я

Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

6. Безпека

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

 

Реалізацію права дітей на якісну освіту у сфері особистого здоров’я, безпеки, соціальної інтеграції рамках НУШ мають забезпечувати:

 

  • навчання учнів на основі розвитку життєвих навичок;
  • підготовка педагогічних працівників на засадах компетентнісного підходу;
  • створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.

 

 

Зазначені напрями дій є взаємопов’язаними і взаємопідримувальними (див. слайди).

 

 

Список використаних джерел

  1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
  2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

2.2 Концептуальна рамка «Безпечна і дружня до дитини школа»

Зміст

Концептуальна рамка БДДШ

Стандарти БДДШ

Параметри стандартів «Безпечної школи»

 

Концептуальна рамка БДДШ

 

Безпечна і дружня до дитини школа (БДДШ) — навчальний заклад, який забезпечує всі необхідні умови для навчання, успішної соціалізації та гармонійного розвитку дітей і підлітків із наголосом на питаннях захисту життя і здоров’я. Такими умовами є: сприятливе фізичне і психосоціальне середовище, інклюзивне навчання важливих для життя компетентностей, демократичне управління школою, партнерство та участь.

Концептуальна рамка є фундаментом для структурованої оцінки рівня безпеки і комфортності закладу освіти та планування заходів щодо його удосконалення. Визначальні ознаки цієї рамки наведено на слайді

Концептуальна рамка безпечної і дружньої до дитини школи визначає стандарти, параметри стандартів, еталонні показники, еталонну модель і критерії відповідності конкретної школи еталонним показникам (мал.).

 

Стандарти — узагальнені вимоги, виконання яких є обов’язковим для того, щоб вважати школу безпечною (дружньою до дитини).

Параметри стандартів — показники, що конкретизують узагальнені вимоги стандарту «Безпечної школи» (визначають його складові).

Еталонний показник — твердження, яке є еталоном для порівняння. Кожному параметру стандартів може відповідати один або декілька еталонних показників. Наприклад, твердження «У школі є окремі туалетні кімнати для хлопців та дівчат, які облаштовані всім необхідним (відповідна кількість унітазів, рукомийників, є вода, мило, папір, рушники тощо)» є одним із еталонних показників для параметра «У школі створено належні санітарно-гігієнічні умови».

Еталонна модель безпечної школи — ідеальний начальний заклад, всі без винятку показники якого дорівнюють еталонам.

Критерій відповідності — ступінь відповідності (схожості) навчального закладу еталонному показнику. Критерієм відповідності для всіх еталонних показників є запитання «Це схоже на Вашу школу?» разом із варіантами відповідей:

ні (1)     Певною мірою (2)     Здебільшого (3)     Дуже (4)

Наскрізні питання (cross cutting items) — питання, які релевантні (дотичні) всім стандартам. У контексті стандартів безпечної школи це:

Нижче наведено опис стандартів і параметрів БДДШ. Повну модель, що додатково включає еталоні показники, наведено у додаткових ресурсах.

 

Стандарти БДДШ

 

Безпечна і дружня до дитини школа — це навчальний заклад, в якому з урахуванням усіх наскрізних питань забезпечується:

  1. Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище.
  2. Комфортне психосоціальне середовище.
  3. Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і життєво важливих компетентностей.
  4. Ефективне шкільне управління, партнерство і участь.

 

Параметри стандартів «Безпечної школи»

 

Стандарт 1. «Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище»

Стандарт 2. «Комфортне психосоціальне середовище»

Стандарт 3. «Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і життєво важливих компетентностей»

Стандарт 4. «Ефективне шкільне управління, партнерство і участь»

 

Список використаних джерел

  1. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html

Додаткові Матеріали

Інформація про проект ЮНІСЕФ Безпечна дружня до дитини школа

2.3 Цикл удосконалення школи

Зміст

Етапи удосконалення навчального закладу

Експрес оцінка навчального закладу

Системний аналіз і планування змін

Забезпечення ресурсами для навчання

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

Етапи удосконалення навчального закладу

 

Створення безпечної і дружньої до дитини школи є неперервним процесом удосконалення навчального закладу, що має чотири етапи (мал.)

 

Експрес оцінка навчального закладу

 

Здійснюється шляхом опитування основних учасників навчально-виховного процесу ‑ учнів, вчителів, керівництва школи, батьків тощо. Результатом такої оцінки є профілі конкретного навчального закладу «очима всіх її учасників». Профілі формується на основі анонімного анкетування і представляється у вигляді таблиць і діаграм на різних логічних рівнях (див. слайди нижче).

Профілі відображають сильні і слабкі сторони конкретного навчального закладу (на думку учнів, вчителів, батьків, дирекції навчального закладу тощо).

Експрес оцінка надає структуроване уявлення про те, як сприймають свій начальний заклад всі зацікавлені сторони. Можна порівнювати, як виглядає школа «очима» різних учасників (учнів, вчителів, батьків, тощо)

1. Рівні узагальненого показника і стандартів:

 

2. Рівні параметрів стандартів:

На підставі такої оцінки можна визначати пріоритетні напрямки для подальшого детального аналізу окремих питань, планування змін, моніторингу процесу їх впровадження та оцінки результатів:

 

Системний аналіз і планування змін

 

Надає можливість:

Цей етап передбачає два види заходів, які мають здійснити команди навчальних закладів: самооцінювання та планування для вдосконалення. До шкільних команд мають входити представники всіх зацікавлених сторін: дирекції, учнів, персоналу школи, вчителів, батьків, громад тощо.

Процес самооцінювання заохочує членів шкільної спільноти збиратися разом для обговорення поточної діяльності школи та визначення основних сильних та слабких сторін.

Процес планування дає змогу визначити дії, до яких школа може вдатися для поліпшення ситуації у слабких сферах. Колективне планування сприяє осмисленню та визначенню пріоритетних заходів, а також дає змогу скласти узгоджений план удосконалення навчального закладу та визначити першочергові кроки його впровадження. Сформований план заходів включає всі важливі для покращення ситуації стандарти, параметри та еталонні показники Безпечної та дружньої до дитини школи.

Результати самооцінювання школи в жодному разі не використовуються для перевірки або покарання співробітників школи. Отримані бали необхідні, аби краще зрозуміти сильні та слабкі сторони школи й розробити план дій для покращення ситуації. Низьких балів також слід очікувати, проте вони не свідчать про «низьку ефективність» шкіл, а вказують на сфери, в яких школа може вдосконалюватися.

Багатьох покращень можна досягти силами наявного персоналу без додаткових ресурсів. Для тих пріоритетних дій, які потребуватимуть додаткових ресурсів, результати оцінки можуть стати підставою для пошуку фінансових ресурсів.

 

Забезпечення ресурсами для навчання

 

На підставі сформованого плану заходів здійснюється забезпечення необхідними ресурсами, наприклад підготовка вчителів, закупівля навчально-методичних матеріалів, облаштування навчальних приміщень тощо.

 

Впровадження, моніторинг процесу і оцінка результатів

 

Моніторинг передбачає постійне спостереження процесу впровадження щодо його відповідності узгодженому плану та аналізу причин відхилення. Для оцінювання змін, що сталися в результаті впровадження плану школи, доцільно проводити періодичну (наприклад, два рази на рік) експрес оцінку навчального закладу. Це дозволяє отримати дані щодо змін у вигляді «діаграми прогресу»: