Модуль 1. Ключові ідеї і засадничі принципи

1.1 Що таке безпечна і дружня до дитини школа [1]

Зміст

[1] Надалі термін «школа» означає освітній заклад дошкільної, загальної середньої або професійної освіти

Безпечна і дружня до дитини школа

Цілі безпечної і дружньої до дитини школи

 

 

 

Безпечні і дружні до дитини школи покликані допомогти учням у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти.

 

Безпечна і дружня до дитини школа

 

Забезпечена хорошими санітарними умовами: свіжою питною водою, чистими і теплими туалетами, доступним і корисним харчуванням тощо.

Надає рівні можливості для всіх — сприймає всіх дітей однаково, незалежно від їхньої статі, соціального статусу, культурного походження, віросповідання або стану здоров’я.

Забезпечує якісну освіту — розширює горизонти навчання дитини, розвиває навички та вміння в усіх сферах навчання, забезпечує навчальним планом і програмами відповідно до віку, враховує індивідуальні особливості учнів, різні стилі навчання, підтримує активне навчання і критичне мислення, знайомить дітей з інформаційними технологіями, розвиває навчання життєвих навичок із професійними, компетентними і вмотивованими вчителями.

Захищає і піклується — враховує інтереси учнів, оберігає їх від ризикованої поведінки, захищає від надзвичайних ситуацій природного, техногенного або соціального походження.

Залучає учнів, сім’ї та місцеві громади — цінує і стимулює участь батьківських комітетів та шкільного самоврядування в плануванні шкільних заходів; надає освітні послуги дорослому населенню, є освітнім центром громади.

 

Цілі безпечної і дружньої до дитини школи

 

Подарувати учням особливий час і місце в школі. Запрошуючи дітей сісти в коло й обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах світу — організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи проблеми і вислухати думки інших.

Допомогти дітям відчути єднання з групою. Багатьом підліткам важко зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може підштовхнути їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, насилля, інші протиправні дії.

Дати дітям точку опори. Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і створених ними самими проблем.

Навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду. Розвиваючи в учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх усебічно аналізувати ситуації, зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.

Навчити дітей протистояти соціальному тиску. Тренуючи навички відмови, ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми.

Навчити дітей долати стреси. В умовах інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.

Показати дітям, як можна жити у світі без насилля. Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв’язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.

Вселити у дітей надію. Розвиваючи у них навички самооцінки, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив.

 

 

Список використаних джерел

 1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
 2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р.
 3. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
 4. Воронцова Т. В. Основи здоров’я. 5 клас: Посібник для вчителя [Електронний ресурс] / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. — К.: Алатон, 2013. — 260 с. — Режим доступу: http://autta.org.ua/files/resources/pos_dlya_vch_5_kl_ukr.pdf.

1.2 Конвенція прав дитини – фундамент БДДШ

Зміст

 

Конвенція про права дитини містить заклик до всіх держав уживати рішучих заходів щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образи, зловживання, відсутності піклування, гарантувати людську гідність, забезпечувати право на максимально можливу турботу про здоров’я.

 

Конвенція про права дитини:

право на сприятливе для здоров'я, безпечне і захисне середовище

Стаття 2 Освіта повинна надаватися без будь-якої дискримінації.
Стаття 19

Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного або психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання.
Заходи захисту включають попередження і виявлення, повідомлення, передачу на розгляд, розслідування, лікування та наступні заходи в зв'язку з випадками жорстокого поводження з дитиною.

Стаття 24

Держави-учасниці визнають право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та вживають необхідних заходів для забезпечення надання необхідної медичної допомоги та охорони здоров'я всіх дітей, боротьби з хворобами і недоїданням, надання достатньої кількості поживного продовольства та чистої питної води, беручи до уваги небезпеку і ризик забруднення навколишнього середовища, забезпечення обізнаності батьків і дітей щодо здоров'я і харчування дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам, а також доступу до освіти та підтримки у використанні цих знань.

Стаття 28

Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини.

Стаття 29

Держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

 • розвиток особистості, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;
 • виховання поваги до прав людини і основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй; 
 • підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з числа корінного населення;
 • виховання поваги до навколишньої природи.
Стаття 37

Держави-учасниці забезпечують, щоб жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання.

 

У доброзичливих до дитини школах ці принципи і стандарти повинні впроваджуватися при формуванні освітнього середовища, в якому діти не відчувають страху і неспокою, не наражаються на небезпеку і ризик захворювання, захищені від експлуатації, їм не завдається шкода і не наносяться образи. Таке освітнє середовище передбачає надання на базі шкіл послуг щодо охорони здоров'я, належного харчування, водопостачання та санітарії.

 

Список використаних джерел

 1. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 20.11.1989. — Електрон. текст. дані. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021. — Назва з екрана.
 2. Школы, доброжелательные к ребенку http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html

1.3 Як поєднуються концепції НУШ і БДДШ

Зміст

 

Концепція Нової української школи (НУШ) ґрунтується на шести принципах:

 

1. Презумпція талановитості дитини

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

2. Цінність дитинства

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру.

3. Радість пізнання

Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проєктної діяльності.

4. Розвиток особистості

Замість навченої безпорадності — плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/вчительки сприятиме розвитку у дітей самоповаги та впевненості у собі.

5. Здоров’я

Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

6. Безпека

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.

 

Концепція «Безпечна і дружня до дитини школа» реалізує всі принципи НУШ з наголосом на таких питаннях:

 

 1. Навчання учнів на засадах розвитку життєвих навичок (компетентнісного підходу).
 2. Підготовка педагогічних працівників з важливих питань БДДШ.
 3. Створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.
 4. Ефективне самоврядування: планування, управління, участь і партнерство.

 

 

1.4 Світовий досвід, на якому базується модель БДДШ

Зміст

 

Концептуальну рамку «Безпечна і дружня до дитини школа» вбирає елементи найвідоміших у світі моделей шкіл, як-от: «Безпечна школа», «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах», «Школа сприяння здоров’ю», «Школа, дружня до дітей», «Індекс здоров’я» тощо.

 

Модель «Безпечна школа»

«Безпечна школа» — це навчальний заклад, який забезпечує захист від насильства, образ, зловживань та експлуатації учнів, персоналу школи, зокрема вчителів.

Під безпекою розуміють захист від багатьох конкретних загроз, як-от: дитячої праці, торгівлі людьми, тортур, тілесних покарань, знущань, сексуальних домагань, зловживань та експлуатації, вербування до збройних сил, збройного нападу та стихійних лих.

 

Модель «FRESH — універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров’я у школах»

Базується на чотирьох програмних принципах:

 • політика рівного доступу до охорони здоров’я в школах;
 • безпечне освітнє середовище;
 • освіта у сфері здоров'я на засадах розвитку навичок;
 • послуги в галузі охорони здоров’я та харчування в школах.

 

Модель «Школа сприяння здоров'ю»

 • Забезпечує у навчальних закладах умови для роботи і навчання шляхом благоустрою шкільних приміщень, ігрових майданчиків та їдалень, вжиття належних заходів безпеки тощо.
 • Заохочує до формування здорового способу життя та пропонує учням і шкільному персоналу можливості для оздоровлення.
 • Надає можливості всім учням якнайповніше розкрити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал, а також сприяє формуванню у них почуття впевненості в собі.
 • Сприяє формуванню здорових стосунків між вчителями і учнями, між самими учнями, а також між школою, сім’єю та місцевою громадою.
 • Забезпечує профілактичну освіту, що передбачає використання педагогічних методів, які сприяють активній участі учнів.
 • Надає учням можливість здобути теоретичні знання і практичні навички, необхідні для прийняття раціональних рішень стосовно їхнього здоров’я, а також для охорони й оздоровлення навколишнього середовища.

 

Модель «Школа, дружня до дітей»

Ця модель покликана допомогти дітям у набутті навичок, необхідних у сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їхнє здоров’я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти. Метою школи, дружньої до дитини, є всебічний розвиток усіх дітей і повна реалізація творчого потенціалу учнів.

 

Модель «Індекс здоров'я школи»

Індекс здоров’я школи — це інструмент оцінки і планування з питань безпеки і здоров’я, розроблений Центром профілактики і контролю захворювань (США) для закладів освіти. Ця модель надає можливість персоналу загальноосвітніх закладів:

 • визначити сильні і слабкі сторони з питань здоров’я і безпеки;
 • розробити план дій для покращення здоров’я і безпеки учня;
 • залучати вчителів, батьків, учнів та громаду до процесу вдосконалення навчальних програм та послуг.

Модель складається з восьми різних модулів, які відповідають вісьмом компонентам скоординованого процесу для збереження здоров’я у школі.

 1. Середовище та політика у сфері здоров’я.
 2. Навчання здорового способу життя та зміцнення здоров’я.
 3. Фізичне виховання та інші програми фізичної активності.
 4. Послуги з харчування.
 5. Послуги з охорони здоров’я.
 6. Консультування та надання психологічної і соціальної допомоги.
 7. Підготовка персоналу та популяризація здорового способу життя серед працівників школи.
 8. Залучення сім’ї та громади.

 

Список використаних джерел

 1. Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших колективних зобов’язань (2000) // http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml.
 2. Європейська мережа шкіл зміцнення здоров’я // http://www.niigd.ru/pdf/2.pdf.

1.5 Чому концепція БДДШ стосується всіх

Зміст

 

Концепція БДДШ:

 

 1. Спрямована на реалізацію права дітей навчатися у безпечній і дружній школі — місці, у якому діти і дорослі почуваються безпечно і комфортно, яке дарує дітям відчуття єдності, дає можливість проявити себе, вселяє надію і породжує впевненість у майбутньому.
 1. Забезпечує на рівні закладу освіти інтеграцію ключових компонент НУШ: компетентнісного навчання учнів, підвищення кваліфікації вчителів, сприятливого освітнього середовища, ефективного самоврядування.
 1. Враховує важливі чинники організації шкільного життя, містить систему показників і зручні інструменти для планування, моніторингу та оцінки заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки, комфорту, якості навчання і самоврядування закладу освіти.
 1. Надає можливість усім зацікавленим сторонам визначити рівень безпеки, психосоціального комфорту, ефективності навчання і самоврядування закладу за сукупністю релевантних показників.
 1. Забезпечує формування комплексного плану вдосконалення закладу освіти на основі системного аналізу його сильних і слабких сторін.
 1. Пропонує просту схему, інструменти і ресурси для організації процесу вдосконалення закладу освіти.
 1. Розроблені матеріали щодо компетентнісного навчання учнів, їхньої участі у житті школи, а також підготовки вчителів надають закладу освіти можливість наповнити рамку БДДШ ресурсами з доведеною ефективністю.
 1. Спрямована на реалізацію програми Кабінету Міністрів України, що передбачає створення у кожній школі до 2025 року сприятливого освітнього середовища, компетентне навчання учнів, постійне підвищення кваліфікації педагогів.